Samen werken, samen leren

Samenvatting

Het ZonMW programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren zodat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Met dit programma wordt een duurzame kennisinfrastructuur opgebouwd, waarin mensen met een (verstandelijke) beperking samen met mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap werken aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing.

Binnen dit programma vinden diverse (onderzoeks)projecten plaats. Eén daarvan is het project 'Samen werken, samen leren'. Dit project kent drie verschillende onderdelen: 1) het trainen en coachen van projectleiders en projectleden in het samenwerken met mensen met een (verstandelijke) beperking, 2) uitvoeren van evaluatie-onderzoek en 3) adviseren over het (verder) vormgeven van participatie in projecten van het ZonMW-programma Gewoon Bijzonder.

Met 'Samen werken, samen leren' krijgt onderzoek voor en over mensen met een (verstandelijke) beperking een nieuwe impuls. De projecten hebben betrekking op mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Met behulp van evaluatieonderzoek zal worden nagegaan wat de daadwerkelijke participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen de gehonoreerde projecten oplevert voor zowel het project als voor de projectleden met en zonder beperking.

Onderzoeker Sofie Sergeant (AIO, DSiN) en co-onderzoeker Henriette Sandvoort (ervaringsdeskundige trainer, LFB) zullen met actieonderzoek nagaan hoe mensen met een beperking binnen ieder project participeren en wat deze samenwerking op projectniveau oplevert. In een participatief proces tussen onderzoekers en projectleden wordt praktische kennis ontwikkeld en toegepast. Om ook verbaal moeilijk te bereiken mensen kennis te laten delen met de onderzoekers, zal geput worden uit creatieve onderzoeksmethoden. Op basis van uitkomsten van dit actieonderzoek zullen uitspraken worden gedaan over hoe participatie binnen de projecten bijdraagt aan de programmadoelstellingen van Gewoon Bijzonder.

Onderzoeker Kim van den Boogaard (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo) zal effecten van samenwerking binnen de projecten nagaan op het niveau van de individuele projectleden. Projectleden zonder en met een beperking (of verwanten) van de gehonoreerde projecten zullen kwantitatief en kwalitatief worden bevraagd om zowel hun visie op samenwerking en participatie in kaart te brengen als mogelijke ontwikkeling in ervaren regie en participatie (projectleden met een beperking) en het zich in staat voelen tot het stimuleren van deze ervaren regie en participatie (projectleden zonder een beperking).

Het effect van de training en coaching zal per gehonoreerd project worden geëvalueerd. Hierbij wordt nagegaan wat participatie van mensen met een beperking oplevert voor a) het gehonoreerde project, b)  projectleden met een beperking, c)  projectleden zonder beperking en d) het programma Gewoon Bijzonder. Daarnaast zal de aangeboden training en coaching worden geëvalueerd en aangepast voor een tweede en volgende calls van het ZonMW-programma Gewoon Bijzonder. 

 

 

Doelstelling

In dit evaluatie-onderzoek bekijkt Sofie Sergeant wat participatie van mensen met een beperking oplevert voor het project, de projectleden met en zonder beperking én voor het totale programma van Gewoon Bijzonder. 

Methode

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van Participatory Action Research, waarbij in een participatief proces praktische kennis wordt ontwikkeld en toegepast die van belang is voor zowel de deelnemers aan de projecten,  als ook voor een bredere kring van betrokkenen en de samenleving in het algemeen.

De aio zal daarom zelf met een co-onderzoeker samenwerken en, naast het volgen en evalueren van de gehonoreerde projecten als casus, zélf ook een casus vormen.

Bij ieder gehonoreerd project zal gekeken worden welke methoden het best kunnen worden ingezet om mensen met een beperking en/of hun familie en vertegenwoordigers te laten participeren. Om in iedere fase van het onderzoek of de projectontwikkeling ook verbaal moeilijk te bereiken mensen kansen te bieden om hun kennis te delen, zal geput worden uit creatieve methoden, zoals photovoice – portraiture – participatieve videomethode – visual arts methode – narratieve collages – talking through drawing – ethnographic comics – etc. (zie o.a. Nind, 2014)

Parallel aan de fasen van de gehonoreerde projecten (ontwerp, dataverzameling, analyse, resultaten, implementatie) zal per project een ‘e-Portfolio’ worden ontwikkeld en bijgehouden waarin men:

  • systematisch gegevens en producten bijhoudt
  • opgebouwde netwerken in kaart brengt
  • de gewenste maatschappelijke impact in kaart brent
  • voorbereidt hoe er met het Kennisplein zal worden uitgewisseld en samengewerkt.

Resultaten

Op basis van de resultaten van de (tussentijdse) evaluaties zullen de projectmedewerkers en projectleider van 'Samen werken, samen leren' ZonMw en de programmacommissie van advies voorzien met betrekking tot het verder vormgeven van participatie binnen de call 'Oproep voor Relevante Netwerken' in het bijzonder en 'Gewoon Bijzonder' in het algemeen.

Projectinformatie

Projectnummer: 845001004

Looptijd: 2016-2020

Onderdeel van ZonMW/programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

Projectinformatie op website ZonMW

De laatste ontwikkelingen binnen het NPG & het project "Samen werken, samen leren" zijn te volgen via de website Kennisplein Gehandicaptensector/gewoon bijzonder

Onderzoekslijn(en)
Participatieve onderzoeksmethoden
Status
Lopend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Sofie Sergeant, Henriëtte Sandvoort
Onderzoekers/projectleden

Sofie Sergeant en Henriëtte Sandvoort

Participatie van ervaringsdeskundigen

In alle onderdelen van het project Samen werken, samen leren wordt samengewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel en/of hun familie en vertegenwoordigers. De LFB, belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking, is bij ieder project betrokken.

Betrokkenen

'Samen werken, samen leren' wordt door DSiN, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo en de LFB uitgevoerd. 

Projectleden:  
Dr. Alice Schippers, Disability Studies / VUmc Metamedica (Werkpakket A), co-promotor Sofie Sergeant (AIO, DSiN)
Prof. dr. Petri Embregts, Tranzo, Tilburg University (Werkpakket B)
Prof. dr. Geert Van Hove, VUmc Metamedica (Werkpakket C), promotor Sofie Sergeant (AIO, DSiN)
Drs. Joost Blommendaal (LFB)

Sofie Sergeant (AIO) (DSiN) en Henriette Sandvoort (ervaringsdeskundige trainer, LFB) werken samen aan het project "Samen werken, samen leren".
Kim van den Boogaard (Postdoc) (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo)

Contact