Lectoraat Disability Studies, Diversiteit in Parcipatie

Mieke Cardol, die bij het NIVEL al jaren onderzoek deed naar de participatie in de samenleving van mensen met een beperking, werkt sinds 2012 als lector binnen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Het kenniscentrum besloot in nauwe samenwerking met Disability Studies in Nederland een Lectoraat “Disability Studies, Diversiteit in Participatie” in te stellen om kennis die is ontwikkeld op het interdisciplinaire vakgebied Disability Studies via onderwijs en onderzoek verder te ontwikkelen en te verspreiden, en toepassing in de praktijk te stimuleren.

Leeropdracht

Mieke Cardol heeft als leeropdracht de maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen met een chronische ziekte of handicap. Centraal staat de vraag: hoe kan de positie van mensen met een beperking worden versterkt, zodat zij op hun eigen manier in de samenleving kunnen participeren?

Voor dit lectoraat zijn drie prioritaire onderzoeksthema’s geselecteerd:
- Bevordering van onderwijsparticipatie en sociale participatie voor jongeren met beperkingen;
- Bevordering van arbeids- en sociale participatie voor volwassenen met beperkingen;
- Bevordering van maatschappelijke participatie voor thuiswonende ouderen met beperkingen.

Belangrijke speerpunten zijn verder: het verspreiden, toepassen en verder ontwikkelen van participatieve onderzoeksmethoden en “mixed methods” onderzoek, en het vormgeven aan een inclusieve samenleving. 

Hogeschool Rotterdam & Kenniscentrum Zorginnovatie

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio Rotterdam. Kenniscentrum Zorginnovatie wil een gezichtsbepalend en gezaghebbend instituut aan de hogeschool zijn waar innovatief en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek wordt verricht. Er zijn binnen het programma van het kenniscentrum drie met elkaar samenhangende onderzoekslijnen ontwikkeld en een onderzoeksthema dat in alle onderzoekslijnen een rol speelt:

  • Zelfmanagement & Participatie,
  • Samenhang in Zorg,
  • Evidence Based Care.

Dwars door alle onderzoekslijnen speelt het onderzoeksthema Zorgtechnologie. Het lectoraat Disability Studies Diversiteit in Participatie is ingebed in de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie, en werkt nauw samen met de andere lectoraten binnen deze lijn.

Publicaties van het lectoraat

Portrettenboek "Verweven verhalen. Leven en werken na het ontstaan van blijvende arbeidsrelevante beperkingen".