Wat bezielt ze...?

Samenvatting

Promotie-onderzoek van Eric Wilms.

Dit onderzoek gaat over de drijfveren en bezieling van atleten met een disability die een extreme sport beoefenen, en de reactie en invloed hierop van de omgeving en vice versa. Hoe kan het begrepen worden dat mensen die een ingrijpende levensgebeurtenis overleven, hun leven vervolgens in de waagschaal stellen met een extreme sport. Hebben zij iets te bewijzen? Aan wie dan? Dragen de ‘spelregels’ van deze extreme sporten bij aan levenskwaliteit en/of om sociaal-maatschappelijk aansluiting te (her-)vinden? Met andere woorden: dragen zij met hun extreme sport bij aan inclusie?

Doelstelling

Doel van het onderzoek is om de invloed van bezieling en drijfveren op het beoefenen van een extreme sport in kaart te brengen bij atleten met een beperking.

Tevens is het doel om inzicht te krijgen in de bijdrage die extreme sportbeoefening door atleten met een beperking levert aan inclusie.

Hoofdvragen

Hoe zijn bezieling en drijfveren van atleten met een disability van invloed op het beoefenen van hun extreme sport? En levert deze extreme sportbeoefening een bijdrage aan inclusie?

Mogelijke deelvragen

 • Wat zijn de drijfveren en bezieling van atleten met een disability die een extreme sport beoefenen?
 • Hoe zijn deze bezieling en drijfveren van atleten met een disability van invloed op het beoefenen van hun extreme sport?
 • Hebben zij iets te bewijzen? Aan wie dan?
 • Willen zij door extreme sport laten zien dat zij niet onder doen voor valide mensen?
 • Wat is de reactie van hun omgeving op het beoefenen van deze extreme sport? En vice versa?
 • Is er een relatie tussen de extreme sport van deze atleten en belonging?
 • Beïnvloeden deze atleten met hun extreme sport, en de ‘framing’ die hier mogelijk mee samenhangt, het mechanisme van buitensluiten of inclusie van een grotere groep mensen met een beperking?
 • Dragen de ‘spelregels’ van deze extreme sporten bij aan levenskwaliteit en/of om sociaal-maatschappelijk aansluiting te (her-)vinden?
 • Maken zij zich, met hun extreme sport, een levenskunst eigen die ingrediënten bevat en voor niet-actieve mensen met een beperking stimulerend kan zijn?
 • Draagt extreme sport bij aan levenskwaliteit omdat de atleet door zijn sport zich levenskunst eigen maakt?
 • Zijn er ingrediënten te ontdekken waar anderen, disabled, zich levenskunst mee eigen kunnen maken wanneer zij revalideren?

Methode

Er is gekozen voor participatief actie-onderzoek. Hierbij richt men zich niet alleen op de informatieverstrekking door de onderzochten en andere betrokkenen, ook co-creatie maakt een belangrijk deel uit van het onderzoek. De theorie- en praktijkgerichte aspecten van deze onderzoekmethode biedt uiteenlopende mogelijkheden voor gegevensverzameling: narratief, photovoice, (auto-)etnografieën, kunstvormen, auto-biografische video-docu’s, podcasts, etc.

De ontwikkelde of (nog te) ontwikkelen inzichten en verworven praktijktheorieën komen tot stand in dialoog met mede-onderzoekers, en zijn gebaseerd op wederzijdse erkenning van elkaars expertise, en wederzijds vertrouwen en leerprocessen.  De verworven inzichten en praktijktheorieën worden met de deelnemers aan het onderzoek en de focusgroep(-en) beoordeeld op bruikbaarheid.

Projectinformatie

Looptijd project: 2020 - 2025

Onderzoekslijn(en)
Participatieve onderzoeksmethoden
Status
Komend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Eric Wilms
Onderzoekers/projectleden

Eric Wilms

Participatie van ervaringsdeskundigen

De atleten met een beperking die een extreme sport beoefenen zijn (ook) ervaringsdeskundigen. In het particatief (actie) onderzoek is subject – subject model uitgangspunt i.p.v. subject – object.

Betrokkenen

Promotor: Prof. Christa Anbeek, VU

2e Promotor: Prof. Jan Geertzen, UMCG

Co-promotoren: Dr. Alice Schippers, DSiN en dr. Agnes Elling, Mullier Institituut

Contact

Eric Wilms
Email: ewilms@xs4all.nl