Sociaal isolement in Beesd

Samenvatting

Participatie en inclusie zijn belangrijke begrippen voor project de Inclusieve Stad. Met sociale contacten heeft participatie en inclusie bij onder andere de doelgroep ouderen met een lichamelijke beperking een grotere kans van slagen. Als ouderen met een lichamelijke beperking in een sociaal isolement zitten, ervaren zij geen of onvoldoende sociale contacten. Ouderen mensen komen in een sociaal isolement doordat ze te maken krijgen met risicofactoren.

Om een helder beeld te krijgen van deze risicofactoren, is een literatuurstudie gedaan om risicofactoren in kaart te brengen.

Nadat de risicofactoren uit de theorie in kaart zijn gebracht, zijn er interviews gehouden. In totaal zijn er 7 respondenten geïnterviewd met betrekking tot de mogelijke risicofactoren.

Aan de hand van de risicofactoren, worden er een aantal interventies, aanbevelingen en maatregelen beschreven. Deze interventies, aanbevelingen en maatregelen hebben betrekking tot:

  • Het mobieler maken en houden van de ouderen met een lichamelijke beperking.
  • Het trachten te voorkomen van verdere ontgroening in Beesd en Geldermalsen.
  • Een aanbeveling die pleit dat mensen die in Beesd wonen, naar een verzorgingstehuis inBeesd gaan.

Doelstelling

Hoofdvraag: Welke interventies en maatregelen kunnen er worden ingezet, die een sociaal isolement kunnen voorkomen bij de ouderen met een lichamelijke beperking in Geldermalsen?

Deelvraag 1: Waardoor kunnen ouderen volgens onderzoeksliteratuur in een sociaal isolement komen?

Deelvraag 2: Wat zijn volgens de ouderen met een lichamelijke beperking in Geldermalsen de risicofactoren die zorgen dat ze in een sociaal isolement kunnen komen of zitten?

Deelvraag 3: Welke interventies en maatregelen zijn er beschreven in de onderzoeksliteratuur die de risicofactoren aanpakken die volgens ouderen in Geldermalsen met een lichamelijke beperking zorgen voor een sociaal isolement?

Methode

Dit onderzoek is een combinatie van een beschrijvend en een ontwerp-/ ontwikkelingsonderzoek.

Tijdens dit onderzoek zijn er 7 mensen geïnterviewd. Zes van de zeven respondenten waren ouder dan 75 jaar. De leeftijd van de respondenten lag tussen de 75 en 90 jaar. Deze zes mensen hadden een lichamelijke beperking.

Resultaten

De interventies die kunnen worden ingezet zijn interventies die participatie en inclusie binnen de gemeente Geldermalsen (Beesd) bij mensen met een lichamelijke beperking vergroten. Zo hebben mensen met een lichamelijke beperking hulpmiddelen nodig om binnen en buiten het verzorgingstehuis naar locaties te gaan. Maatwerk lijkt daarbij een geschikt interventieprogramma. Maatwerk kijkt naar de individuele behoefte en past daar de hulpmiddel op aan.

De tweede interventie die zou kunnen worden ingezet is het proberen tegen te gaan van ontgroening. Met de ontgroening vertrekken jeugdigen en volwassenen uit Beesd. Dit zou een risicofactor kunnen zijn aangezien de kinderen niet in het dorp wonen en moeilijker de ouderen kunnen helpen.

De derde interventie is om ouderen uit Beesd die niet meer zelfstandig kunnen wonen in het verzorgingstehuis te laten wonen in Beesd. Doordat ouderen in hun eigen dorp naar een verzorgingshuis gaan bestaat de kans dat ze daar al mensen kennen vanuit het dorp. De kans dat mensen daardoor in een sociaal isolement raken wordt daarmee kleiner.

Projectinformatie

Afstudeeronderzoek van Frank van Eijk, voor de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening, Hogeschool Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd voor Disability Studies in Nederland in samenwerking met Project de Inclusieve Stad en het lectoraat Disability Studies aan de Hogeschool Rotterdam.

Studiejaar: 2014/2015

Onderzoekslijn(en)
(Arbeids)participatie
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2015

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Frank van Eijk
Onderzoekers/projectleden

Frank van Eijk

Betrokkenen

Disbility Studies in Nederland
Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Zorginnovatie, lectoraat Disability Studies
Inclusieve Gemeente Geldermalsen

Downloads