Realisatie Inclusie Agenda Almere

Samenvatting

Volledige titel:

Realisatie Inclusie Agenda Almere, implementatie en uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

*

Disability Studies in Nederland (DSiN) werkt al sinds 2012, via diverse projecten, aan een Inclusieve Stad Almere. Dit is de motor geweest achter de Burgermotie De Vos (2016), en de oprichting van de werkgroep VN-Verdrag in de Praktijk (ViP) (2017), die een Lokale Inclusie Agenda (2019) ging samenstellen. Door deze vroege initiatieven is de gemeente Almere in 2018 geselecteerd als Koploper gemeente van het VNG Koplopersprogramma Implementatie VN-Verdrag Handicap. Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten die gericht zijn op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.

In Almere vormt, sinds 2019, een groep ervaringsdeskundigen die (willen) werken het Netwerk Goed Geregeld. Het NetWerk brengt de artikelen in het VN-verdrag Handicap rond Recht op werk, Redelijke werkaanpassingen en Onderwijs onder de aandacht van inwoners, professionals en ambtenaren. Sinds de Corona-crisis is de aandacht verbreed naar zeggenschap en ‘mee beslissen’ over gemeentelijke Corona-maatregelen. Wat betekenen deze voor de toegankelijkheid van mensen met een beperking? Wordt de stad, het OV en de overheid beter of slechter toegankelijk? Daarvoor zoeken we en krijgen we media-aandacht, getuigen het nieuws-item dat Omroep Flevoland daaraan weidde.

Ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers vormen sinds 2017 de werkgroep VN-Verdrag in de Praktijk (ViP). ViP adviseerde de gemeente bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) en stelde in 2018 de Lokale Inclusie Agenda 2018-2021 op. In 2019 werd deze geactualiseerd tot Lokale Inclusie Agenda 2019-2022. De onderwerpen zijn zeer divers: van stoepverbreding, begrijpelijke taal tot G-Kracht panel.

De werkgroep organiseerde iedere 13de van de maand ViP bijeenkomsten in Café op 2 (ViPcafé), een druk café precies tegenover het stadhuis. Het doel van het ViPcafé was het bieden van een ontmoetingsplek aan de achterban van de werkgroep. Er is juist voor deze drukke locatie gekozen omdat, naast voorlichting, vooral de ontmoeting in de openbare ruimte van groot belang is.

Sinds maart 2020 is Café op 2 helaas gesloten en staan ViPcafé bijeenkomsten op halt. Vanaf de Corona-lockdown organiseert het NetWerk Goed Geregeld nu tweewekelijks online bijeenkomsten en maandelijks een online Gebarencafé waar iedereen gebaren kan leren. Dit Gebarencafé is, min of meer onbedoeld, uitgegroeid tot een lotgenotencafé. 

Daarnaast is er sociale-media ontwikkeld met informatie op Facebook zoals @inclusievestad en @decreatievemotor, de site www.decreatievemotor.nl en twitter.

De Almeerse aanpak van onderaf waarbij diverse cliëntgroepen samenwerken bij het formuleren van beleidsadvies en controle op de uitvoering is uniek. Dat geldt ook voor de ondersteuning door gebarentolken en schrijftolken.

Doelstelling

 • Prioriteiten en speerpunten van de Lokale Inclusie Agenda bekend maken onder een breed publiek;
   
 • Publiciteitscampagne: de 'Guusje-cartoons' vragen meer begrip voor mensen met een beperking. En veel aandacht op Social media voor inrichten van openbare ruimte zonder belemmeringen, zoals geen fietsen op blindegeleidelijnen, meer invalidentoiletten en het bevorderen van inclusief gemeentebeleid;
   
 • Zelfstandig reizen projecten (OV en fiets) voor jongeren met een beperking. Jonge mensen met LVB leren zelfstandig met de bus te reizen of te fietsen naar werk en school. Er zijn afspraken gemaakt met de OV-vervoerder over eenvoudiger gebruik van een reisinformatie App;
   
 • Nulmeting toegankelijkheid gemeente-locaties;
   
 • Mal en audio-ondersteuning voor slechtzienden op stem-locaties. Aanschaf mallen en audiolatten ten behoeve van het uitbrengen van stemmen door blinden en slechtzienden bij de verkiezingen;
   
 • Eenvoudig taalgebruik bij communicatie gemeente naar burgers. Eenvoudig taalgebruik bij gemeentelijke informatie, meer gebruik maken van pictogrammen, bestaande foto’s en filmpjes met ondertiteling bij het verschaffen van informatie;
   
 • Sociale kaart met ontmoetingsplaatsen voor mensen met een beperking. Onderzoek naar, ontwikkelen en implementatie van een overzicht waarin de ontmoetingsactiviteiten in de stad voor mensen met een (psychische) beperking en ouderen zijn opgenomen;
   
 • Faciliteren activiteiten ervaringsdeskundigen. Communicatie intern en extern en activiteiten in het kader van het VNG-koplopergemeente-programma en bijeenkomsten tussen ervaringsdeskundigen en gemeente over de voortgang hiervan. Iedere 13de van de maand ViP Café met achterban (tot maart 2020). Communicatie met andere Koplopergemeenten. Doelstelling van dit project is de implementatie van prioriteiten van mensen met een beperking te helpen verwezenlijken en de uitvoering van de Inclusiebegrotingen van 2019 - 2021 te monitoren en te verbeteren.

Methode

De ViP werkgroep en NetWerk-leden organiseren regelmatig bijeenkomsten (contact-interventies) om de behoefte onder bewoners en organisaties te peilen. Studenten van Hogeschool Windesheim en Amsterdam UMC deden, onder onze leiding, onderzoek naar behoeften van mensen met een beperking.

De koppeling tussen onderwijs en praktijk wordt gemaakt door de samenwerking met andere VNG Koploper-gemeenten en met studenten/docenten van de Hogescholen Utrecht, Rotterdam en Windesheim Flevoland en Disability Studies aan de Vrije Universiteit (Amsterdam UMC). Deze brede samenwerking levert kennis op waarmee andere gemeenten (actiever) vorm kunnen geven aan inclusie en sociale cohesie.

Resultaten

In totaal zijn er 27 Café op 2 bijeenkomsten georganiseerd. In 2020 worden er maandelijks twee online Netwerk Goed Geregeld! bijeenkomsten georganiseerd en iedere maand een Gebarencafé.

In mei 2020 heeft gemeenteraadslid Esther Hagelaar en deelnemer van het NetWerk Goed Geregeld! schriftelijke vragen gesteld aan het College van Almere over de gevolgen van Corona-maatregelen voor mensen met een beperking.

Projectinformatie

Onderzoekslijn(en)
(Arbeids)participatie
Status
Lopend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Edwin de Vos, Gerda van Wees, Gert Rebergen
Onderzoekers/projectleden

Edwin de Vos, Gerda van Wees, Gert Rebergen

Participatie van ervaringsdeskundigen

Het motto is 'Niets over ons, zonder ons!', dus werken we samen met ervaringsdeskundigen in de Inclusieve Stad Almere en het Breedoverleg+, waar onze partnerorganisaties deel van uitmaken.

In de gemeente Almere vormt een groep ervaringsdeskundigen die (willen) werken het NetWerk Goed Geregeld. De deelnemers zijn verbonden aan diverse organisaties waaronder: Stichting SOGA, Oogvereniging Flevoland, Disability Studies in Nederland, stichting Hoormij, Inloophuis de Ruimte, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en GroenLinks.

In totaal worden tenminste driehonderd gehandicapten (blijvend) bij het project betrokken door het organiseren van bijeenkomsten waar de implementatie van de Lokale Inclusie Agenda wordt besproken. Tijdens de Praat Mee in Café op 2, GebarenCafé en NetWerk bijeenkomsten werd en wordt de voortgang van de Lokale Inclusie Agenda getoond en bediscussieerd. Daarbij worden betrokkenen uitgenodigd zoals gemeenteambtenaren, studenten, docenten, belangenbehartigers, journalisten, politiek en mensen uit de zorg. De website en sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube, contacten met andere VNG- Koplopergemeenten, hogescholen en universiteiten worden gebruikt om een breed publiek in Nederland te informeren.

Sinds het Corona-virus toeslaat zien de deelnemers erop toe dat de door gemeente en bedrijven bedachte maatregelen ook handicap-proof zijn. Daar weidde Omroep Flevoland een nieuwsitem aan. Daarbij richten we ons meer op jongeren met een handicap die willen werken omdat uit onderzoek (De Vos, 2020) blijkt dat zij ernstig lijden onder de maatregelen.

Betrokkenen

Projectgroep:

De projectgroep bestaat uit oprichters van werkgroep ViP,  De Creatieve Motor en het NetWerk Goed Geregeld. De projectgroep wordt ondersteund door externe implementatiedeskundigen  zoals PGO-support, Ieder(in)) en diverse ervaringsdeskundige assistenten.

Projectleider:

Ir. E. L. (Edwin) de Vos, senior onderzoeker/adviseur voor Disability Studies bij het project Inclusieve Stad en mede oprichter van Stichting de Creatieve Motor, het NetWerk Goed Geregeld en werkgroep ViP.

Projectmedewerkers:

G. (Gerda) van Wees, Disability Studies in Nederland, neemt als ervaringsdeskundige deel aan het NetWerk Goed Geregeld en organiseert het GebarenCafé.

Gert Rebergen is adviseur van stichting Disability Studies in Nederland.

Ervaringsdeskundigen:

Onder meer Robert en Ellen (visueel), Claudia (meervoudig en actief lid van 'Wij staan op!').

Er zijn diverse gebarentolken en -fluisteraars en begeleiders van jongeren met een verstandelijke of visuele beperking in ons netwerk die al naargelang de noodzaak worden ingezet als assistent.

Het projectteam beschikt over back-up van diverse deskundigen van Disability Studies en Amsterdam UMC die actief (kennisnetwerk) aan het project bijdragen. Daarbij worden studenten van Hogescholen ingezet bij de uitvoering.

Financiële partners

Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ZonMW-programma Voor Elkaar!.

Contact

Edwin de Vos: edldevos@gmail.com

Downloads