Beter bediend, verbetering van bejegening

Samenvatting

Ervaringsdeskundigen adviseren in drie regio’s over bejegening door professionele dienstverleners met als doel gelijke behandeling door ambtenaren, ondernemers, winkel- en baliemedewerkers in het licht van het VN-verdrag Handicap.

Mensen met een beperking voelen zich regelmatig gekleineerd, niet serieus genomen, niet gehoord en gezien door de wijze waarop zij worden bejegend door mensen op straat, dienstverleners en ondernemers.

Het eenjarig project ontvangt subsidie vanuit het ZonMw-programma Voor Elkaar!.

Doel is verbetering van bejegening, wat bijdraagt aan sociale toegankelijkheid. Dit gebeurt door het verkennen van stigma's die in het publieke en commerciële domein worden ervaren door mensen met een beperking.

Op basis van diverse ervaringen komen we werkende principes op het spoor en voeren we concrete acties uit. Mensen met een beperking laten hun stem horen en adviseren op lokaal niveau belanghebbende partijen over mogelijkheden om iedereen goed te bedienen.

De resultaten dragen bij aan een rechtvaardige stad waarin dienstverleners en ondernemers mensen met een beperking meer gelijkwaardig gaan behandelen. De stappen uit het project worden beschreven zodat ook andere belangenorganisaties tools ontvangen om bejegening op de lokale inclusie agenda te zetten.    

Kernwaarde is ‘verandering door ons met de door ons gewenste ondersteuning’.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de projectleider Edwin Luitzen de Vos (06 212 27 481) of mail naar NetWerkGoedGeregeld@gmail.com

Doelstelling

Het doel is om ervaringen met bejegening door mensen met een beperking in het publieke en commerciële domein te verkennen, werkende principes op
het spoor te komen en concrete acties uit te voeren die goede bejegening bevorderen en om op lokaal niveau belanghebbende partijen te adviseren over de mogelijkheden om iedereen goed te bedienen.

Vragen die belanghebbenden samen beantwoorden zijn:
1. Welke verschillende ervaringen hebben mensen met beperkingen met bejegening in de drie gemeenten?
2. Wat werkt steunend of belemmerend voor mensen met een beperking bij fysiek en digitaal betreden van horeca, winkels, balies en kantoren?
3. Welk beeld hebben mensen die werken in horeca, winkels, balies en kantoren van hun bejegening ten aanzien van mensen met een beperking?
4. Wat betekent slechte bejegening voor deelname aan de samenleving (welke plekken worden bijvoorbeeld gemeden vanwege slechte bejegening)?
5. Wat is goede bejegening in een rechtvaardig stad en hoe dragen ze daaraan bij?
 

Methode

Allereerst verzamelen ervaringsdeskundigen zelf kennis, die ze onderling delen en waar patronen of mechanismen uit gehaald worden. Hierdoor worden zij zelf beter bewust van bejegening en wat daarin wel en niet goed gaat. Dit inzicht nemen zij mee in hun dagelijkse handelen.

Ten tweede vragen we de lokale deelnemers uit het project om ambassadeur te worden op het thema bejegening, waardoor een actief beroep wordt gedaan op het verspreiden van kennis en inzicht, ook na afloop van het project.

We werken samen met lokale belangenorganisaties, waar deze ambassadeurs zich aan kunnen verbinden, als dat nog niet het geval is.

Als derde zetten deze ambassadeurs door henzelf ontwikkelde instrumenten en acties in, zoals de inspiratielijst en de verzamelde verhalen. Deze zijn steunend om bejegening aan te kaarten en zichtbaar te maken. Samen met de ambassadeurs en de lokale belangenorganisaties wordt een plan gemaakt hoe de ambassadeurs functie en de ontwikkelde instrumenten een structurele plek krijgen.

Tot slot wordt in fase 4 samen met lokaal betrokkenen, zoals ambtenaren van de gemeente of ondernemers, een lokaal actieplan opgesteld die richting geeft voor de periode na afloop van het project.

Onderdeel van dit lokale actieplan is het overleg met de drie gemeenten om te zorgen dat de oplossingen voor discriminatie en het agenderen van bejegening worden opgenomen in de Lokale Inclusie Agenda’s, die elke gemeente verplicht is om te hebben. Aan deze Agenda’s is in de regel ook een Inclusie Budget verbonden en is er ook aandacht voor daadwerkelijke verandering.

De lokale ambassadeurs worden regionaal getraind in het agenderen en implementeren van hun bevindingen.
Om uiteindelijk werkelijk bij te dragen aan minder discriminatie in de praktijk, is het van belang om het onderwerp bejegening in te bedden in een beleidscyclus, waar mensen met een beperking ook daadwerkelijk een stem in hebben, zoals in de Lokale Inclusie Agenda’s van de gemeenten.

Resultaten

Resultaat Fase 1:
- Lokaal verslag van de eigen ervaringen van de veldwerkers uit bijeenkomst 1
- lokale vragenlijsten, getoetst en geëvalueerd.
- 9-12 verhalen per lokale werkgroep
- 6 getrainde veldwerkers in gespreksvoering per lokale werkgroep.
Resultaat Fase 2:
- verslag van mechanismen van uitsluiting en werkzame factoren
- Inspiratielijst en tips voor toepassing
Resultaat Fase 3:
- Lokaal verslag van de eigen ervaringen van de veldwerkers en door hen opgehaalde verhalen uit fase1 wordt aangevuld met ervaringen van stakeholders
- 1-2 acties per lokale werkgroep; korte impressie daarvan
- eerste evaluatie van de opbrengsten
Resultaat Fase 4:
- 6 getrainde veldwerkers in agenderen en implementeren per lokale werkgroep
- Top tien actieplan per lokale werkgroep
- Beknopte beschrijving van alle stappen in de verschillende fases plus voorbeelden van werkvormen, ter inspiratie om in te zetten in andere gemeenten
- Tenminste 3 lokale ambassadeurs bejegening per lokale werkgroep voor de toekomst

Projectinformatie

Beoogde eindproducten van dit project zijn:

Eindproducten:
-           Beschrijving van alle stappen in de verschillende fases, inclusief de verhalen die opgehaald zijn, de acties die uitgevoerd zijn en beschrijvingen van werkvormen. Deze beschrijving is ter inspiratie om in te zetten in andere gemeenten en richt zich op belangenorganisaties en anderen die zich inzetten voor een inclusieve samenleving.
-           Lokale rapportage van de verhalen, acties en adviezen voor borging.
-           Afspraken over bijdragen van lokale partijen aan de implementatie, bijvoorbeeld door het opnemen van afspraken in de lokale Inclusie Agenda
en richtlijnen van winkeliersverenigingen;
-           Ambassadeurs (met en zonder beperking) op het thema bejegening.
-           Landelijke kennisdeelsessie

Onderzoekslijn(en)
(Arbeids)participatie
Status
Lopend
Jaar afgerond
2024

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Mieke van Dommelen / Edwin de Vos / Alice Schippers
Onderzoekers/projectleden

Naam:

Rol binnen het project:

Organisatie:

Stad

 

Mieke van Dommelen

Hoofdaanvrager, trainer

Power by Peers

Utrecht

 

Beatrijs Wind

trainer

Power by Peers

Utrecht

 

Edwin de Vos

Projectleider, begeleider

Disability Studies

Almere

 

Alice Schippers

Bestuurlijk verantwoordelijke

Disability Studies, Universiteit voor Humanistiek

Utrecht

 

Marloes van Kruijl

Lokale projectondersteuner

Stichting Sigma-Nijkerk

Nijkerk

 

Gerda van Wees

Lokale projectondersteuner

Netwerk Goed Geregeld/ gebaren café

Almere

 

Kevin van de Broek

Lokale projectondersteuner

Sigma-Nijkerk

Nijkerk

 

 

Jessica de Ruiter

Lokale projectondersteuner

Samaver= Samen Maken we Verschil/ De Blauwe Paraplue

Amersfoort

 

Angela Hanse

Secretariaat

DSiN

De Meern

 

Maud Verheij

Lokale projectondersteuner

Coach LFB MN

Amersfoort

 

Simone Neerscholten

Lokale projectondersteuner

Coach LFB MN

Amersfoort

 

Luc Flamand

Lokale projectondersteuner

Onbeperkt Amersfoort/

Amersfoort 
Inclusief

Amersfoort

 

Participatie van ervaringsdeskundigen

De kernwaarde van het project laat zich omschrijven als: Nu even alleen door ons met de door ons gewenste ondersteuning. Deze kernwaarde zet een stapje verder dan ‘Niets over ons zonder ons’. Dit project sluit nog beter aan bij eigen regie, empowerment, inclusie en gelijkwaardigheid, dankzij:

a. de concretisering van het ‘door ons’;

b. het laatste woord dat bij mensen met een beperking ligt over de gewenste ondersteuning;

c. de bovenliggende rol die mensen met een beperking innemen in alle fasen van dit project.

In totaal nemen tenminste 18 veldwerkers deel.

Betrokkenen

Begeleiders Veldwerkers:

NetWerk Goed Geregeld Almere; vertegenwoordiger: Gerda van Wees

Onbeperkt Amersfoort/ Amersfoort Inclusief; Vertegenwoordiger Luc Flamand)

Door de lokale overheid erkende, gevarieerde groep bewoners met een beperking, woonachtig in de gemeenten Almere en Amersfoort, die gevraagde en ongevraagde adviezen geeft aan de lokale overheid.

Stichting SIGMA-Nijkerk; vertegenwoordiger Marloes van Kruil.

Welzijnsorganisatie.

LFB Midden Nederland; vertegenwoordiger Maud Verheij

Samen Maken we Verschil (SAMAVer); vertegenwoordiger Jessica de Ruiter

Power by Peers (Hoofdaanvrager); vertegenwoordiger Mieke van Dommelen.

Een Utrechtse organisatie waarin je kunt meedoen, meewerken en mee-ondernemen vanuit en met je ervaringsdeskundigheid.

Stichting Disability Studies in Nederland (Bestuurlijk verantwoordelijk): Directeur Prof. Alice Schippers.

Penvoerder: Edwin Luitzen de Vos.

Financiële partners

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMW, programma Voor Elkaar!.

Contact

Projectleider Edwin Luitzen de Vos (06 212 27 481)

Downloads

In de maandmaart van 2024 zal er "Printing on Demand" boek verschijnen bij alle internetuitgeverijen waarin de inhoud van 3 inspiratiedocumenten is verzameld. Hierin zijn te vinden vanuit een ‘van onderop’ strategie: de inwoners van Amersfoort, Nijkerk, en Almere. Zij spreken ons toe en we geven de stemmen en beelden een plek in dit boek.