Samen werken, samen leren

Onderzoek

Evaluatieonderzoek om na te gaan wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen de gehonoreerde projecten oplevert voor zowel het project als voor de projectleden met en zonder beperking.

a) Een aio (DsiN) en co-onderzoeker zullen met actieonderzoek nagaan hoe mensen met een beperking binnen ieder project participeren en wat deze samenwerking op projectniveau oplevert. In een participatief proces tussen onderzoekers en projectleden wordt praktische kennis ontwikkeld en toegepast. Om ook verbaal moeilijk te bereiken mensen kennis te laten delen met de onderzoekers, zal geput worden uit creatieve onderzoeksmethoden. Op basis van uitkomsten van dit actieonderzoek zullen uitspraken worden gedaan over hoe participatie binnen de projecten bijdraagt aan de programmadoelstellingen van Gewoon Bijzonder.

b) De postdoc (Tranzo) zal effecten van samenwerking binnen de projecten nagaan op het niveau van de individuele projectleden. Projectleden zonder en met een beperking (of verwanten) van de gehonoreerde projecten zullen kwantitatief en kwalitatief worden bevraagd om zowel hun visie op samenwerking en participatie in kaart te brengen als mogelijke ontwikkeling in ervaren regie en participatie (projectleden met een beperking) en het zich in staat voelen tot het stimuleren van deze ervaren regie en participatie (projectleden zonder een beperking).

Daarnaast zal de op maat ontwikkelde training en coaching worden geëvalueerd en aangepast voor toekomstige calls door Tranzo (postdoc) en de LFB. Hierbij zullen ook de (tussentijdse) resultaten van de evaluatie op projectniveau vanuit DSiN worden meegenomen. Zo komt een (herzien) trainings- en coachingsaanbod beschikbaar en wordt een duurzame kennisinfrastructuur gestimuleerd.

Lees meer over dit onderzoek.

Project(en)

Gewoon Bijzonder stimuleert kennisontwikkeling, -bundeling en -toepassing om de praktijk van zorg en ondersteuning te verbeteren. Het programma levert tevens kennis op die participatie en eigen regie van mensen met een beperking versterkt. Bovendien stimuleert het programma een duurzame kennisinfrastructuur. Onderhavig project sluit aan bij deze doelstellingen middels drie projectonderdelen:

  1. Toerusting van de projectleiders en andere projectleden van de gehonoreerde projecten binnen de call Oproep voor Relevante Netwerken door training en coaching op maat op het gebied van samenwerking en participatie met mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel.
  2. Evaluatieonderzoek om na te gaan wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen de gehonoreerde projecten oplevert voor zowel het project als voor de projectleden met en zonder beperking.
  3. Advies: op basis van de (tussentijdse) evaluaties wordt ZonMw geadviseerd over het realiseren van participatie binnen Gewoon Bijzonder als geheel. 

Ad 1) Toerusting van de projectleiders en andere projectleden door training en coaching op het gebied van samenwerking en participatie met mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel

Toerusting van de projectleiders en andere projectleden van de gehonoreerde projecten binnen de eerste call Oproep voor Relevante Netwerken door training en coaching op het gebied van samenwerking en participatie met mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Deze training en coaching zal plaatsvinden tijdens de gehele doorlooptijd van alle gehonoreerde projecten binnen deze call. De training kan van start gaan direct na bekendmaking van de honorering in juni 2016. De toerusting resulteert in beschikbare kennis op het gebied van samenwerking en participatie die direct door de projectleden in de praktijk wordt toegepast binnen de gehonoreerde projecten. Op deze manier  wordt tijdens de projecten opgedane kennis direct benut in de samenwerking tussen mensen met en zonder een beperking en/of verwanten met als doel het verbeteren van de praktijk van zorg en ondersteuning. Deze toerusting zorgt tevens voor het versterken van de competenties van beroepskrachten en mensen met een beperking die verbonden zijn aan de projecten, om de eigen regie van mensen met een beperking te versterken en hun participatie (in de samenleving) te bevorderen.

De training en coaching van de projectleden van de gehonoreerde projecten van de eerste call Oproep voor relevante Netwerken is maatwerk, en zal per project worden afgestemd op specifieke doelstellingen en wensen. Binnen onderhavig project Samen werken, samen leren beschouwen we deze training en coaching als een pilot. Tijdens deze pilot worden ervaringen van de deelnemende projectleden geëvalueerd, en vervolgens in samenspraak met mensen met een beperking gebruikt als belangrijke stap voor verdere doorontwikkeling en uitbreiding van de training en coaching. Niet alleen worden de projectleden van gehonoreerde projecten van de tweede call toegerust op samenwerking aan de hand van een (herziene) training en coaching, deze kan tevens worden aangeboden aan geïnteresseerden die  niet direct betrokken zijn bij gehonoreerde projecten binnen het Nationaal Programma Gehandicapten. Hierdoor wordt een duurzame kennisinfrastructuur gestimuleerd waarin meer veldpartijen in samenwerking tussen mensen zonder en met een beperking werken aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing.

Ad 2) Evaluatie-onderzoek

Het onderdeel 'evaluatie-onderzoek' staat hier uitgebreider beschreven.

Ad 3) Adviseren over het (verder) vormgeven van participatie in projecten van het ZonMW-programma Gewoon Bijzonder

Op basis van de resultaten van de (tussentijdse) evaluaties zullen de projectmedewerkers en projectleider van Samen werken, samen leren ZonMw en de programmacommissie van advies voorzien met betrekking tot het verder vormgeven van participatie binnen de call Oproep voor Relevante Netwerken in het bijzonder en Gewoon Bijzonder in het algemeen. Ook de projectleiders van de gehonoreerde projecten spelen hierin een rol, aangezien zij tijdens de projectleidersbijeenkomsten ook samen een kennisinfrastructuur opbouwen en daarmee bijdragen aan het (verder) vormgeven van participatie binnen Gewoon Bijzonder. 

Samenvatting

Het ZonMW programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren zodat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Met dit programma wordt een duurzame kennisinfrastructuur opgebouwd, waarin mensen met een (verstandelijke) beperking samen met mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap werken aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing.

Binnen dit programma vinden diverse projecten plaats. Eén daarvan is het project 'Samen werken, samen leren'.

Het project 'Samen werken, samen leren' kent drie verschillende onderdelen: 1) het trainen en coachen van projectleiders en projectleden in het samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel, 2) uitvoeren van evaluatie-onderzoek en 3) adviseren over het (verder) vormgeven van participatie in projecten van het ZonMW-programma Gewoon Bijzonder.

'Samen werken, samen leren' wordt door DSiN, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo en de LFB uitgevoerd. 

Met 'Samen werken, samen leren' krijgt onderzoek voor en over mensen met een (verstandelijke) beperking een nieuwe impuls. De projecten hebben betrekking op mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

In de projecten ligt het accent op samenwerking in de vorm van netwerken. Binnen de netwerken gaan wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen aan de slag met een of meer kennisvragen.

Daarnaast gaan de projecten deelnemen aan een speciaal opgezet coachingstraject om deelname van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking of NAH in projecten te bevorderen. 

Vanuit 'Samen werken, samen leren' zal deze coaching worden ontwikkeld. Sofie Sergeant gaat, als promovendus vanuit DSiN/ de Leerstoel DS, evaluatie-onderzoek uitvoeren om na te gaan wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen de gehonoreerde projecten oplevert voor zowel het project als voor de projectleden met en zonder beperking. 

Sofie Sergeant en Henriette Sandvoort gaan op het Kennisplein wekelijks vloggen/bloggen over het Gewoon Bijzonder - onderzoek 'Samen werken, samen leren':

Hier kom je op de landingspagina waarop we de VLOG's verzamelen.

Betrokkenen

Projectleden:  
Dr. Alice Schippers, Disability Studies / VUmc Metamedica (Werkpakket A)
Prof. dr. Petri Embregts, Tranzo, Tilburg University (Werkpakket B)
Prof. dr. Geert van Hove, VUmc Metamedica (Werkpakket C)
Drs. Joost Blommendaal (LFB)

Postdoc (Tranzo)
Sofie Sergeant (AIO) (DSiN)
Henriette Sandvoort (ervaringsdeskundige trainer)

Contact