Realisatie Inclusie Agenda Almere

Onderzoek

Stichting De Creatieve Motor en ViP-leden organiseren regelmatig bijeenkomsten (contact-interventies) om de behoefte onder bewoners en organisaties te peilen. Studenten Hogeschool Windesheim en VUmc deden onder onze leiding onderzoek naar behoeften van mensen met een beperking.

De koppeling tussen onderwijs en praktijk wordt gemaakt door de samenwerking met andere VNG Koploper gemeenten en met studenten en docenten van hogescholen Utrecht, Rotterdam en Windesheim Flevoland en lectoraat Disability Studies aan de Vrije Universiteit (VUmc) te Amsterdam. Dit alles levert kennis op waarmee andere gemeenten (actiever) vorm kunnen geven aan inclusie en sociale cohesie. 

Financiële partners

Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMW.

Project(en)

Prioriteiten en speerpunten van de Inclusie Agenda Almere 2018-2021 zijn in het kort:

 1. Publiciteitscampagne: Begrip voor mensen met een beperking:
  Aandacht in (sociale) media voor problemen van mensen met een beperking en oplossingen, zoals geen fietsen op blindegeleidelijnen, invalidetoiletten, gemeentebeleid.
   
 2. Zelfstandig reizen projecten (OV en Fiets) voor jongeren met een beperking:
  (Jonge) Mensen met LVB leren om zelfstandig met de bus te reizen. Afspraken met de OV-vervoerder over gebruik reisinformatie App.
   
 3. Nulmeting toegankelijkheid gemeente-locaties:
  Nulmeting toegankelijkheid bij 20 gemeentelijke gebouwen. 
   
 4. Mal en audio-ondersteuning voor slechtzienden op stem-locaties:
  Aanschaf mallen en audiolatten ten behoeve van het uitbrengen van stemmen door blinden en slechtzienden bij de verkiezingen.
   
 5. Eenvoudig taalgebruik bij communicatie gemeente naar burgers:
  Eenvoudig taalgebruik bij gemeentelijke informatie, meer gebruik maken van pictogrammen, bestaande foto’s en filmpjes bij het verschaffen van informatie.
   
 6. Sociale kaart met ontmoetingsplaatsen voor mensen met een beperking:
  Onderzoek en implementeren van systeem voor informeren van mensen met een beperking en ouderen.Ontwikkelen van een sociale kaart van Almere waarin de ontmoetingsactiviteiten in de stad zijn opgenomen.
   
 7. Faciliteren activiteiten Adviesgroep VIP, DCM en Café op 2:
  Communicatie intern en extern en activiteiten in het kader van het zijn van een VNG-koplopergemeente. Maandelijkse bijeenkomst ViP en gemeente over voortgang. Iedere 13de van de maand ViP Café met achterban. Communicatie met andere Koplopersgemeenten.

Doelstelling van dit project is de implementatie van deze prioriteiten te helpen verwezenlijken en de uitvoering van de Inclusiebegroting 2019 te monitoren en te verbeteren.

Samenvatting

Volledige titel:

Realisatie Inclusie Agenda Almere: Implementatie en uitvoering speerpunten van de Lokale Agenda 22 voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De gemeente Almere is geselecteerd als koploper in het VNG Koplopersprogramma Implementatie VN-Verdrag Handicap bij gemeenten. Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten die gericht zijn op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.

In de gemeente Almere vormt een groep ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers de adviesgroep VN-Verdrag in de Praktijk (ViP). ViP adviseert de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van het VN-verdrag voor gelijke behandeling van gehandicapten en schreef de Inclusie Agenda Almere 2018-2021. De adviesgroep richt zich op het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een handicap. Deze onderwerpen kunnen gaan van stoepverbreding tot begrijpelijke brieven. Wat verbetert de toegankelijkheid voor mensen met een beperking? Welke aanpassingen kunnen snel gebeuren? Hoe vergroten we de bewustwording bij inwoners, professionals en ambtenaren?

De adviesgroep werkt de komende drie jaar aan adviezen voor de gemeente Almere en wil zoveel mogelijk bewoners daarbij betrekken. Daarom organiseren zij iedere 13de van de maand Praat Mee in Café op 2, tegenover het stadhuis, Niets over ons zonder ons! Het doel van ViP-Café is het bieden van een ontmoetingsplek aan de achterban van de Adviesgroep. Er is voor een echt café gekozen omdat, naast voorlichting, vooral de ontmoeting in de openbare ruimte van groot belang is. 

De aanpak van onderaf waarbij diverse cliëntgroepen samenwerken bij het formuleren van beleidsadvies en controle op de uitvoering is uniek. 

Betrokkenen

Projectgroep:

De projectgroep bestaat uit oprichters van Adviesgroep ViP en stichting De Creatieve Motor (DCM). Deze wordt aangevuld met een externe implementatiedeskundige (Movisie) en diverse ervaringsdeskundige assistenten.

Projectleider:

Ir. E. L. (Edwin) de Vos, senior onderzoeker/adviseur voor Disability Studies bij het project Inclusieve Stad en mede oprichter van Adviesteam ViP. 

Projectmedewerkers:

G. (Gerda) van Wees is administratief medewerker bij Disability Studies in Nederland, bij De Creatieve Motor en neemt als ervaringsdeskundige deel aan de Adviesgroep ViP.
M. (Marian) Heidstra is oprichter van stichting ABRI en daar inmiddels 25 jaar werkzaam. Zij is moeder van een zoon met Down-syndroom.

Ervaringsdeskundige assistenten

O.a. Alex Naber, ervaringsdeskundige (Syndrome van Down) en kunstenaar.
Inge Breuser, ervaringsdeskundige (multi-handicaps) en voorzitter van het ABRI-politiek panel G-Krachten.

Er zijn diverse doventolken en -fluisteraars en begeleiders van jongeren met een verstandelijke of visuele beperking in ons netwerk die al naargelang de noodzaak worden ingezet als assistent. 

Het projectteam beschikt over back-up van diverse deskundigen van DCM/ViP, Disability Studies en VUmc die actief aan het project zullen bijdragen. Daarbij worden studenten van Hogescholen en VUmc ingezet bij de uitvoering.

Participatie van mensen met een beperking en hun naasten

Het motto is Niets over ons, zonder ons!, dus werken we samen met ervaringsdeskundigen in de Adviesgroep ViP, andere partners van de Inclusieve Stad Almere en het Breedoverleg +, waar onze partnerorganisaties deel van uit maken.

In de gemeente Almere vormt een groep ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers de adviesgroep VN-Verdrag in de Praktijk (ViP). De leden zijn verbonden aan elf organisaties: Stichting SOGA, NAH Forum, Oogvereniging Flevoland, Disabillity Studies in Nederland, Doven en Slechthorenden, Kwintes cliëntenraad, Inloophuis de Ruimte, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, Stichting Paladijn, Triade Meedoen en Sport, stichtingen De Creatieve Motor (DCM) en ABRI G-KRACHT panel.

In totaal worden tenminste driehonderd gehandicapten (blijvend) bij het project betrokken door het organiseren van bijeenkomsten waar de implementatie van de Inclusie Agenda wordt besproken. Tijdens de Praat Mee in Vip-Café en de zes Iedereen Doet Mee! bijeenkomsten wordt de voortgang van de inclusie agenda getoond en bediscussieerd. Daarbij worden betrokkenen uitgenodigd zoals gemeenteambtenaren, studenten, docenten, belangenbehartigers, journalisten en mensen uit de zorg. Sociale media zoals Facebook, Instagram en YouTube en contacten met andere VNG- Koplopergemeenten, hogescholen en universiteiten worden gebruikt om een breed publiek in Nederland te informeren.

Contact

Edwin de Vos: edldevos@gmail.com