Inclusieve Stad: Almere

Onderzoek

Binnen het project "De Inclusieve Stad Almere" vinden diverse onderzoeksprojecten plaats, gericht op het (verder) aantonen van de doelmatigheid en effectiviteit van de in het project ingezette instrumenten en methodieken.

Een van de doelen van "De Inclusieve Stad Almere" is om de ontwikkeling van een netwerk gericht op participatie en inclusie te stimuleren. Conform het verbetermodel van de Netwerktheorie voor activeringsbeleid wordt een inventarisatie gemaakt van stakeholders, hun wensen en belangen. Welk resultaat verwachten zij van een dergelijk netwerk? Wat zouden ze hierin willen en kunnen investeren? Interpreteren van resultaten, leren en voorstellen tot verbeteren leiden er toe dat er meer stakeholders bijkomen, doelen worden bijgesteld en investeringen verbeteren. Waar mogelijk faciliteren de adviseurs van DSiN, adviseren zij en sturen processen bij. 

Onderzoek in de Stripheldenbuurt

Enkele studenten van Hogeschool Windesheim startten begin 2014 onder leiding van DSiN een onderzoek naar ervaringen rond inclusie (er bij horen) onder 16 personen met een beperking in de Stripheldenbuurt. Het betrof jong-volwassenen met een lichtverstandelijke beperking, mensen met mentale problemen en oudere (65+) bewoners. Hun rapportage is op 13 juni 2014 gepresenteerd.

Een conclusie is dat bewoners met een beperking niet veel anders zijn dan andere burgers waar het gaat om levenswensen en mee doen in de samenleving. De meeste bewoners zijn tevreden met het leven in deze buurt. Zaken die zij het meest van belang achten zijn veiligheid, transport in en naar buiten de buurt en rust in de buurt. Op basis van het buurtonderzoek concluderen we dat ‘mee doen’ niet een wens is van alle buurtbewoners. Het concentreren op bestaande initiatieven is daarmee een juiste keuze.

 

Financiële partners

Pilot-project Stripheldenbuurt

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere, het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). 

 

Project(en)

Vanuit "De Inclusieve Stad Almere" worden diverse (deel)projecten uitgevoerd.

Stripheldenbuurt

"De Inclusieve Stad Almere" is gestart met een pilot-project in de Stripheldenbuurt. 

Het project in de Stripheldenbuurt wilde bijdragen aan:

  • inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bestaande instrumenten en methodieken;
  • versterking en verdieping van de instrumenten en methodieken;
  • een referentiekader voor nieuwe, innovatieve en toekomstbestendige vormen van inclusief samenleven;
  • een fundament voor een basisinfrastructuur voor inclusief samenleven op de domeinen wonen, leren en werken.

Resultaten

Uit de evaluatie van dit pilotproject bleek dat het voor veel buurtbewoners zonder beperking de eerste keer was dat ze in contact kwamen met mensen met een beperking. Er is een netwerk van welwillende mensen en organisaties opgebouwd. Daardoor worden meer gezamenlijke initiatieven ontplooid die de kansen vergroten voor mensen met een beperking op diverse levensterreinen. Er is aantoonbaar meer aandacht voor het wegnemen van hindernissen voor mensen met een beperking en zelf zijn zij vaker confrontaties aangegaan die zij eerder meden. 

Service Team Stedenwijk

Onder de naam "Service Team Stedenwijk"  (STS) gaat een groep mensen met een verstandelijke beperking aan de slag in de Almeerse wijk Stedenwijk. De deelnemers ruimen zwerfafval op, en houden het groen in de hofjes en in de wijk bij.  Op deze manier wordt aan de deelnemers een aangename en nuttige dagbesteding geboden die de leefbaarheid in de wijk vergroot. Door het werk voelen mensen met een verstandelijke beperking zich trots en nuttig. Ze worden daarnaast op een positieve manier zichtbaar in de buurt. Dit kan zorgen voor meer betrokkenheid tussen bewoners met en zonder een verstandelijke beperking in de wijk. Een schone, nette buurt is voor de hele wijk van belang.

STS gaat in eerste instantie in Stedenwijk Noord aan de slag. Wanneer zich meer deelnemers aansluiten (met begeleiding) kunnen de werkzaamheden worden uitgebreid en kan ook het werkgebied worden vergroot.

STS werkt vanuit wijkcentrum "De Wijkhoek" in Almere.

 

 

 

 

Samenvatting

In een Inclusieve Stad hebben mensen, jong en oud, met een en zonder beperking, dezelfde kansen op de terreinen van scholing, werken, adequaat inkomen, wonen, zorg, cultuur en sport en vertegenwoordiging in bestuur. Dit betekent dat buurten in Almere inclusief en toegankelijk ingericht worden voor alle gebruikers. Door deze inrichting te baseren op resultaten uit onderzoek door studenten, worden praktijk, onderzoek en onderwijs aan elkaar gekoppeld. Hierdoor zijn de stad en buurten een proeftuin en een voorbeeld voor andere buurten, steden en gemeenten.

Dit project heeft tot doel om de leefsituatie van mensen met een beperking te verbeteren, zowel voor het individu als in relatie met de omgeving. Het project draagt bij aan de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking (onder eigen regie), aan een passende participatie en een inclusieve samenleving.

De stad, buurt en wijk worden structureel aangepast zodat mensen met een beperking er op gelijke wijze deel van uitmaken, net zoals mensen zonder beperking. Ook in de opzet en uitvoering van het project staat vanzelfsprekend voorop dat mensen met beperkingen op allerlei niveaus deelnemen. Met de opgedane kennis gaan we het concept in vervolgprojecten toepassen in en buiten Almere.

Binnen het project 'Inclusieve Stad Almere' werden en worden verschillende andere projecten gestart. Het is de bedoeling dat het project vervolgens over de hele stad Almere wordt uitgerold.

Achtergrond

In 2013 werd in sociale beleidsplannen van de gemeente opgenomen dat Almere een Inclusieve stad wil worden. Dit sluit aan bij de overheidsplannen rondom de transitie van het sociaal domein, waarin een wijkgerichte aanpak en hulp uit het netwerk centraal staan. Door het opbouwen van een netwerk van welwillende mensen en organisaties worden meer initiatieven ontplooid die de kansen vergroten voor mensen met een beperking op de diverse levensterreinen. 

Pilotproject

Eind 2012 werd besloten een pilot-project uit te voeren in de Stripheldenbuurt in samenwerking met de bewoners met en zonder beperking.  Dat jaar vonden we drie fondsen bereid om een specifiek onderdeel van de pilot te financieren, namelijk een buurtonderzoek en het instellen van een buurtcomité. In dit proefproject is nagegaan hoe we gezamenlijk de leefsituatie van mensen met een beperking kunnen verbeteren, zowel voor het individu als in relatie met de omgeving. En hoe mensen met een beperking (onder eigen regie) kunnen bijdragen aan de kwaliteit van bestaan, een passende participatie en een inclusieve samenleving.

Na het proefproject in de Stripheldenbuurt is eind april 2014 gestart met de verdere uitrol van ´de Inclusieve Stad´ in Almere.

Brug tussen wetenschap en praktijk

In een Inclusieve Stad hebben mensen, jong en oud, met een en zonder beperking, dezelfde kansen op de terreinen van scholing, werken, adequaat inkomen, wonen, zorg, cultuur en sport en vertegenwoordiging in bestuur. Dit betekent dat buurten in Almere inclusief en toegankelijk ingericht worden voor alle gebruikers. Door deze inrichting te baseren op resultaten uit onderzoek door studenten, worden praktijk, onderzoek en onderwijs aan elkaar gekoppeld. Hierdoor zijn de stad en buurten een proeftuin en een voorbeeld voor andere buurten, steden en gemeenten.

Het project Inclusieve Stad vormt een onmisbare schakel tussen wetenschap en praktijk. Door in een beperkt gebied een geïntegreerde inzet te plegen rondom mensen met en zonder beperkingen, gericht op vergroting van de toegankelijkheid en deelname aan sociale en maatschappelijke processen van beide groepen (wonen, werken en leren), kan zichtbaar worden gemaakt:

- of de inclusiviteit in het beperkte gebied (wijk/stadsdeel) is toegenomen, en zo ja;
- welke instrumenten, methodieken en ondersteuningssystemen daaraan hebben bijgedragen en;
​- wat daarbij de succes- en faalfactoren zijn geweest.

Er wordt onder meer gekeken naar de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een buurt inclusie en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking in de praktijk waarmaakt, en welke vraagstukken of belemmeringen er zijn die aangepakt moeten worden om de situatie te verbeteren. 

De ontwikkeling van een netwerk gericht op participatie en inclusie wordt gestimuleerd, ondersteund en onderzocht.

Beeld
Betrokkenen

Projectleider

Edwin L. de Vos

Betrokken organisaties

Pilot-project Stripheldenbuurt

Buurtcomité de Stripheldenbuurt, gemeente Almere, Hogeschool Windesheim (onderwijs), Hogeschool Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting ABRI, De Creatieve Motor, Coalitie voor Inclusie.

Service Team Stedenwijk

Stichting ABRI, Triade, NUSO/Jantje Beton, Growing Green Cities, Stedenwijk Noord, De Creatieve Motor.

 

Contact

Projectleider

Edwin Luitzen de Vos
CHAMP Research and Consultancy

Service Team Stedenwijk

Marjan Heidstra (coördinator Stichting ABRI)
T: 06-44512413

Joke Rebel (Wijkhoek)
T: 036-5340635
E: rebeljoke@hotmail.com