Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Samenvatting

Proefschrift van Susanne Hauwert over 'Ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen.'

In de huidige visie op de ondersteuning aan mensen met beperkingen staan de vragen en wensen van mensen met beperkingen centraal. Mensen met beperkingen moeten zoveel mogelijk zelf (kunnen) kiezen en invloed (kunnen) uitoefenen op hun omgeving. Maar hoe wordt deze visie vertaald naar mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Kunnen mensen met ernstige meervoudige beperkingen zelf kiezen en invloed uitoefenen en zo ja, hoe ziet dat er dan uit en hoe krijgt het vorm? Deze vragen zijn de aanleiding voor dit onderzoek.

Het onderzoek is sociaal-constructivistisch van aard, gericht op het verkennen en begrijpen van wat in sociale relaties en interacties gebeurt en in welke mate dat van invloed is op de betrokken individuen.

Doelstelling

De algemene vraagstelling in dit onderzoek luidt: Hoe wordt gesproken over eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen? De kennis van het denken en spreken over eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen en de beelden die erin besloten liggen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vormgeving van begeleiding in de dagelijkse omgang met mensen met ernstige meervoudige beperkingen, voor wat betreft eigen regie in relatie tot de directe omgeving.

Methode

Dit kwalitatieve onderzoek heeft vooral als doel het thema eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen te verkennen en te beschrijven. Om dat te kunnen realiseren is gebruik gemaakt van verschillende wijze van dataverzameling als ook verschillende wijze van analyseren, zoals Critical Discours Analysis.

Resultaten

Er is naar het thema ‘eigen regie’ gekeken vanuit drie perspectieven (begeleiders, familieleden en buurtbewoners), daar deze van elkaar verschillen qua genese, intensiteit van betrokkenheid en vanuit een vooronderstelling dat deze verschillen van invloed is op de betekenis die gegeven wordt aan eigen regie. Per respondentgroep is uiteengezet wat zij verstaan onder eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Vervolgens zijn er dwarsverbindingen gelegd over de drie respondentgroepen heen. Tenslotte is gekeken welke lering getrokken kan worden voor de praktijk, het onderwijs en verder onderzoek.

Projectinformatie

Onderzoekslijn(en)
(Family) Quality of Life
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2018

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Susanne Hauwert
Onderzoekers/projectleden

Susanne Hauwert

Betrokkenen

Promovendus: Susanne Hauwert
Promotor: Prof. dr. G. Van Hove
Copromotor: dr.ir. M.H. Kwekkeboom

Contact

Downloads