Meer toekomst voor inclusief onderzoek door de ervaringen van leden van inclusieve onderzoeksteams onder de loep te nemen.

Samenvatting

Over richtlijnen, aanpak en effecten van inclusieve onderzoeksteams is vaker gepubliceerd (Bigby et al., 2014; ZonMw, 2006; Chapman, 2014; Strnadová & Cumming, 2014). Echter, is er nog weinig bekend over de persoonlijke ervaringen omtrent de samenwerking, ambities en motivatie van leden binnen inclusieve onderzoeksteams. Kennis over de ervaringen en beleving van deze teamleden lijkt ons noodzakelijk om toekomstige samenwerking in onderzoeksteams te optimaliseren en om meer te leren over de conceptualisatie (wat inclusief onderzoek doen betekent) binnen verschillende onderzoek-designs en potentiële machtsverhoudingen binnen inclusief onderzoek. Daarom streeft het huidige onderzoek naar het verwerven van meer inzicht in de persoonlijke ervaringen van leden uit een inclusief onderzoeksteam.

 

Nieuwsitem in Markant VGN

Link naar het uitgebreide artikel geschreven door Rosa Stalenberg, Hella Brandt, Henriëtte Sandvoort, Maaike Hermsen en Sofie Sergeant 

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om de persoonlijke ervaringen van mensen, welke een verschillende achtergrond hebben en werkzaam zijn in een inclusief onderzoeksteam vast te stellen.

Methode

Om inhoudelijk rijke informatie te verkrijgen over de ervaringen omtrent de samenwerking in inclusieve onderzoeksteams is gekozen voor een kwalitatief design. Daarbij heeft data-verzameling plaatsgevonden door middel van semigestructureerde interviews. Deze interviews zijn vormgegeven met behulp van een interviewguide met belangrijke onderwerpen uit bestaande literatuur. De interviewguide is aangewend om de consistentie van de besproken onderwerpen te behouden en als basis voor de open vraagstelling.

Bij de vragen in de interviewguide is rekening gehouden met de geletterdheid en de achtergrond van de respondent door middel van de manier waarop de vraag werd geformuleerd (kort/lang, eenvoudige tot academische taal). Na de dataverzameling zijn alle interviews verbatim getranscribeerd om de transparantie van de data te waarborgen. Vervolgens zijn de interviews door twee onderzoekers geanalyseerd en gecodeerd conform een thematische content analyse (Green & Thorogood, 2014, 258).

In de periode van 2 maart tot en met 30 april 2020 zijn de interviews afgenomen door de eerste auteur. De respondenten waren leden van verschillende inclusieve onderzoeksteams, met verschillende rollen in het team.

Resultaten

Uit de analyse komen twee clusters naar voren: ‘Bevorderende factoren voor een goede samenwerking in een inclusief onderzoeksteam’ en ‘Remmende factoren in inclusieve samenwerking’.

Projectinformatie

Het onderzoek vond plaats binnen de BSc stage van de eerste auteur, studente Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Startdatum: 2-3-2020
Einddatum: 31-5-2020

De stage vond plaats bij Disability Studies in Nederland, tijdens de implementatiefase van het project ‘Samen Werken, Samen leren’1. Via (het netwerk van) de onderzoekers binnen dit inclusief onderzoeksproject zijn de respondenten gevonden (Snowball Sampling).

 

Onderzoekslijn(en)
Participatieve onderzoeksmethoden
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2020

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
R.M. Stalenberg, H.E. Brandt, H. Sandvoort, M.A. Hermsen & S.A.A. Sergeant
Onderzoekers/projectleden

R.M. Stalenberg, H.E. Brandt, H. Sandvoort, M.A. Hermsen & S.A.A. Sergeant

Betrokkenen

Stagebegeleider: Sofie Sergeant

Contact

Rosa Stalenberg
E-mail: rosastalenberg@gmail.com

Downloads