Het Woudhuis

Samenvatting

Initiatiefnemer Jaap Berends is op het landgoed Woudhuis een leer-werkbedrijf gestart. Met de opbouw van Campus Woudhuis wil Berends leren en werken combineren met de ontwikkeling van het landgoed.

Campus Woudhuis fungeert daarbij als living lab voor verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Zij kunnen enerzijds onderzoek doen in de praktijk en anderzijds hun kennis uit de zorg- en welzijnssector in de praktijk brengen. 

Zowel in de praktijk als binnen de wetenschap is er momenteel nog weinig kennis over het werken binnen een Social Enterprise (SE)/Sociale Onderneming (SO). Bij het opstarten van een nieuwe onderneming komen er vragen boven tafel die betrekking hebben op het HR beleid (hoe vind je de juiste mensen (leidinggevenden en werknemers), hoe kunnen betrokken partijen het beste met elkaar samenwerken (werkgever-werknemer relatie), e.d), maar ook vragen over hoe dat beleid door de verschillende partijen wordt ervaren op de werkvloer.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek bij Het Woudhuis is om zicht te krijgen op de ervaringen van het werken binnen een Sociale Onderneming door verschillende stakeholders. De stakeholders betreffen (o.a.) de werkgever en werknemers met een beperking en werknemers zonder een beperking. Deze ervaringen kunnen gebruikt worden om de werkprocessen binnen Het Woudhuis te verbeteren; om met elkaar in dialoog te gaan en waar nodig en mogelijk aanpassingen te doen. 

Het betreft een longitudinale studie, waarbij de eventuele veranderingen ook weer worden geƫvalueerd en teruggekoppeld. Samenvattend zou dit de volgende doelstellingen opleveren:

  1. Inzicht krijgen in de ervaringen van werkgever(s) en werknemers (met en zonder beperkingen) met het werken in een Sociale Onderneming
  2. Longitudinale informatie verzamelen bij verschillende stakeholders over de ervaringen  met het werken binnen een Sociale Onderneming om op die manier lange termijn behoeften en mogelijke veranderprocessen in beeld te krijgen.
  3. Het in kaart brengen van ervaringen ten behoeve van het verbeteren van het arbeidsproces voor werknemers (met en zonder beperking) en werkgever(s).

Aansluitend op de doelstellingen kunnen een aantal vraagstellingen geformuleerd worden.

  1. Welke behoeften hebben verschillende stakeholders (werknemers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt) bij hun baan binnen een sociale onderneming.
  2. Wat zijn succesfactoren en belemmerende aspecten voor de verschillende stakeholders binnen een sociale onderneming aangaande het werken met mensen met een beperking
  3. Leidt een Sociale onderneming tot volwaardige participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en welke factoren dragen daar (niet) aan bij?
  4. Wat zijn ervaringen met uitsluitingsmechanismen, zowel in de vorm van zelfstigma, maatschappelijk stigma als structureel stigma?

 

Methode

Responsieve evaluatie:

In een responsieve onderzoeksbenadering wordt onderzoek gezien als een gezamenlijk zoekproces met belanghebbenden naar de waarde en betekenissen van een interventie. Het doel van responsief onderzoek is het verhogen van het eigen en onderlinge begrip tussen belanghebbenden om van daaruit de interventie te verbeteren.

Projectinformatie

Campus Woudhuis fungeert als living lab voor verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Zij kunnen enerzijds onderzoek doen in de praktijk en anderzijds hun kennis uit de zorg- en welzijnssector in de praktijk brengen. 

Er is een kennisplatform opgericht, waar Minne Bakker vanuit DSiN aan deelneemt. Dit kennisplatform denkt na over welke onderzoeken opgezet zouden kunnen worden binnen dit living lab en welke informatie daarbij relevant is om op te halen.

Onderzoekslijn(en)
(Arbeids)participatie
Status
Komend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Minne Bakker
Onderzoekers/projectleden

Minne Bakker

Betrokkenen

Campus Woudhuis, groen leer-werkbedrijf en living lab inclusief ondernemen op stadslandgoed Woudhuis.

Bij het living lab en het kennisplatform van Campus Woudhuis zijn diverse partijen betrokken: DSiN, Movisie, Universiteit Wageningen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Windesheim, ROC Aventus.

Contact

Minne Bakker
mi.bakker@vumc.nl