Het verduurzamen van de Cabriotraining: Coaching, training en intervisie voor inclusieve onderzoeksteams

Samenvatting

Binnen het door ZonMw gefinancierde project 'Samen werken samen leren' (SWSL) is in het deelproject ‘Samen veranderen’ de Cabriotraining ontwikkeld. De hierbij betrokken organisaties zijn LFB en DSiN.

De Cabriotraining is een training- en coachingspakket bedoeld voor transdisciplinaire (onderzoek)teams ter ondersteuning van hun samenwerking. Het pakket bestaat uit 6 modules die in dit project worden doorontwikkeld in co-creatie: 

 1. Introductie in inclusief onderzoek
 2. Reflectie en zelfreflectie
 3. Communicatie en rapportage
 4. Multi-sensorisch presenteren
 5. Samen analyseren in onderzoek
 6. Intervisie in een participatief onderzoeksteam

Daarnaast wordt ook een nieuw trainersduo samengesteld en getraind.

Het team verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verduurzaming van de Cabriotraining bestaat momenteel uit 7 mensen:

 • Sofie Sergeant: lid van pioniersduo, procesbegeleider en onderzoeker
 • Henriëtte Sandvoort: lid van pioniersduo, ervaringsdeskundige trainer en onderzoeker
 • Remco Mostert: onderzoeker / schrijver
 • Sanneke Duijf: social designer
 • Bob van den Berg: ervaringsdeskundige designer
 • Marjolein Olde Heuvel: ervaringsdeskundige moeder, kritische meedenker
 • Rosa Stalenberg: studente 3ejaars gezondheidswetenschappen UMC / VUmc 

Deze zes mensen nemen de uitdaging op zich om in augustus 2020

 1. de modules klaar te hebben inclusief handleiding; 
 2. een nieuw duo getraind te hebben. 

Met een mooi uitgewerkt programma willen ze teams nog beter kunnen bedienen met training en coaching ter ondersteuning van co-creatie.  In de toekomst wil het Cabrioteam meerdere duo’s opleiden zodat - afhankelijk van de vraag van teams - gepaste duo’s de training kunnen geven. 

Dit doen ze omdat het team erin gelooft dat samenwerking in onderzoek ten goede komt aan de verbinding van praktijk en wetenschap en aan de kwaliteit van leven in onze samenleving.

Doelstelling

De Cabriotraining heeft twee doelstellingen:

 1. Ruimte creëren voor veilige ontmoeting en reflectie.
  Junior, senior en ervaringsdeskundige onderzoekers geven aan baat te hebben bij ruimte en tijd voor reflectie met betrekking tot samenwerking, communicatie en taakverdeling. Dilemma's en problemen worden zo in eerlijkheid en openheid besproken.
 2. Werken aan ‘hoe ontwerpen we een onderzoeksdesign voor iedereen’.
  Het team krijgt de mogelijkheid om - passend bij het onderzoeksdoel - zich te scholen in non-verbale communicatie, creatieve onderzoeksmethoden en multi-zintuiglijk presenteren. In de Cabriotrainingen wordt het team uitgedaagd creatief te denken en oplossingen te zoeken zodat ieder kan bijdragen en floreren in het onderzoeksproces. De vertaling van praktijk naar wetenschap naar praktijk wordt hierbij voortdurend beoefend.

Doelstelling 1 kan niet zonder 2, en omgekeerd. Dus beide doelstellingen zitten in elk van de ontwikkelde modules vervlochten.

 

 

Methode

Ontwerpmodel van Romiszowski & Universal Design for Learning

Bronnen: 

Het ontwerpmodel IDI staat voor ‘Instructional Development Institute’. Het IDI-model is ontwikkeld door het Noord Amerikaans Universitair ‘Consortium for Instructional Development and Technology’. Dit ontwerpmodel heeft het Nederlandstalige domein van de onderwijskunde sterk beïnvloed. IDI is een systeemmodel: hiermee wordt bedoeld dat de volledige context en alle betrokkenen een rol spelen bij het ontwerpen. Een systeembenadering is dus heel complex en heeft aandacht voor:

 • het integreren van inzichten uit literatuur en onderzoek;
 • implementatie;
 • inplannen van overleg, communicatie en sociale vaardigheden;
 • projectmanagement.

Binnen het IDI onderscheiden we drie activiteitenclusters: definiëren, ontwikkelen en evalueren. Het model is cyclisch dus het dient meerdere keren doorlopen te worden totdat de doelen bereikt zijn. Dit wordt ook benoemd als een iteratief ontwikkelmodel. 

Voor het ontwerpen van de Cabriotraining laten we ons gidsen door Romiszowski. Het model van Romiszowski situeert zich binnen het IDI en de systeembenadering. Hij beschouwt taakanalyse als één van de belangrijkste deelactiviteiten binnen een ontwerpaanpak. 

Het model van Rominowski is gebaseerd op het opsplitsen van een ontwerpaanpak in 4 niveaus:

 1. Projectniveau:                
  Over-all inhoud van het pakket Cabriotraining, globale opbouw modules; 
 2. Module niveau:              
  Module-opeenvolging (6) Cabriotraining, instructiestrategieën en media;
 3. Lesplanniveau:              
  Gedetailleerde lesplannen, instructiestrategie en media bij ieder leerdoel; 
 4. Leerstapniveau:              
  Reeksen oefeningen, instructiemateriaal (concreet lesmateriaal).

Het interessante aan het model van Rominowski voor ons is dat hij op elk niveau een taakanalyse invoegt. Deze taakanalyse helpt bij het nemen van een beslissing over de verschillende componenten van het didactisch handelen. Daarnaast kozen we ook voor dit model omdat het houvast geeft zonder een keurslijf te zijn. 

Binnen de Cabriotraining zien we deze taakanalyse als een constante. We checken voortdurend af: wie zijn de participanten? Wat is de context van hun samenwerking? Wat zijn de vragen? Wat zijn mogelijke achterliggende vragen? Wat kunnen wij als trainers bieden? Welke doelen willen we bereiken?

 

Universal Design for Learning

Gezien de grote diversiteit binnen de inclusieve teams dienen wij de Cabriotraining zo te ontwikkelen dat ieder kan leren, kan  halen en brengen, kan meewerken. Daarom verbinden we in de ontwikkeling van de Cabriotraining het model van Romiszowski aan het model van Universal Design for Learning. 

UDL is gebaseerd op drie principes (ontzettend kort samengevat):

 1. Informatie aanbieden zodanig dat het via verschillende zintuigen kan worden opgenomen en worden begrepen. Gebruik hierbij taal en symbolen om de info te verduidelijken en te structureren;
 2. Zorg voor voldoende ruimte voor actie en expressie zodat mensen actief kunnen omgaan met de leerstof en bied ondersteuning aan om de doelen te bereiken;
 3. Geef aandacht aan betrokkenheid door in te spelen op interesses van publiek. Houd ook je eigen betrokkenheid en capaciteiten in het oog: stuur jezelf bij, leer bij, zorg voor jezelf.

De Cabriotraining wordt ontwikkeld door een transdisciplinair team. We zorgden ervoor dat er voldoende ontwerptalent in het team aanwezig is maar ook hebben we aandacht voor verschillende vormen van taal: het woord, het beeld, muziek, beweging, … Zo volgde Sanneke Duijf bijvoorbeeld de opleiding ‘Social Design’ in Noorwegen en Sofie Sergeant de opleiding ‘Beweging, dans en drama in de hulpverlening’ aan de Fontys Hogeschool. Daarnaast hebben we binnen ons team ruime ervaringskennis waardoor we scherp zijn op: wat moet er geleerd worden, hoe, wat hebben mensen met een verstandelijke of visuele beperking nodig, wat hebben mensen met NAH of autisme nodig? Hoe kunnen we samenwerking en verbinding stimuleren? Wat hebben ouders/familie in de teams nodig?

Projectinformatie

ZonMW projectnummer: 8450010041

Startdatum project: 1 januari 2020

Fase 1 van dit project loopt tot 31 december 2020. 

Onderzoekslijn(en)
Participatieve onderzoeksmethoden
Status
Lopend

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Sofie Sergeant, Henriëtte Sandvoort, Remco Mostert, Sanneke Duijf, Bob van den Berg, Marjolein Olde Heuvel
Onderzoekers/projectleden

Het team verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verduurzaming van de Cabriotraining bestaat momenteel uit 7 mensen:

 • Sofie Sergeant: lid van pioniersduo, procesbegeleider en onderzoeker
 • Henriëtte Sandvoort: lid van pioniersduo, ervaringsdeskundige trainer en onderzoeker
 • Remco Mostert: onderzoeker / schrijver
 • Sanneke Duijf: social designer
 • Bob van den Berg: ervaringsdeskundige designer
 • Marjolein Olde Heuvel: ervaringsdeskundige moeder, kritische meedenker
 • Rosa Stalenberg: studente 3ejaars gezondheidswetenschappen UMC / VUmc 
Financiële partners

Dit project wordt gefinancierd door ZonMW.

Contact

Downloads