Het in dienst hebben van medewerkers met een arbeidsbeperking; een onderzoek naar de ervaringen van hotels.

Samenvatting

Afstudeeronderzoek van Sanne van Gerrevink voor de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) bij Saxion Hogescholen, Deventer. Studiejaar 2017-2018.

Het onderzoek richt zich op de vraag "Wat is er, vanuit het perspectief van werkgevers, nodig om mensen met een arbeidsbeperking in te kunnen zetten in de hotellerie?”. 

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om advies te kunnen geven hoe het inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking geoptimaliseerd kan worden. De adviesvraag die hierbij is opgesteld, luidt: “Wat is er, vanuit het perspectief van werkgevers, nodig om mensen met een arbeidsbeperking in te kunnen zetten in de hotellerie?”. Het uiteindelijk advies zal gericht zijn op de hotellerie.

De onderzoeksdoelstelling die hierbij hoort is om inzicht te krijgen in wat de redenen zijn om mensen met een arbeidsbeperking wel of niet aan te nemen om vervolgens te kunnen kijken hoe het inzetten geoptimaliseerd kan worden. 

Methode

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van zowel deskresearch als fieldresearch. Dit houdt in dat er twee verschillende kanten waren waarvanuit de probleemstelling kon worden belicht; de theoretische kant en de praktische kant. In totaal zijn er zeven managers van diverse hotels geïnterviewd voor het onderdeel fieldresearch. Op deze manier zijn er verschillende meningen per manager en per hotel. De deskresearch heeft bestaan uit literatuuronderzoek waarin data met elkaar is vergeleken. 

Resultaten

In grote lijnen zijn er vier redenen om mensen met een arbeidsbeperking wel in te zetten, namelijk: morele redenen, wettelijke redenen, financiële redenen en inhoudelijke redenen. De hotels gaven twee redenen aan om mensen met een arbeidsbeperking niet in te zetten, te weten praktische redenen en onzekerheid. Over het algemeen waren de respondenten positief over de ervaringen met mensen met een arbeidsbeperking, al gaf een aantal respondenten ook aan tegen problemen aan te zijn gelopen. Daarnaast blijkt begeleiding een essentiële rol te hebben. Een belangrijke factor hierin is dat er genoeg ruimte en tijd beschikbaar moet zijn. Daarnaast werd goed contact met bijvoorbeeld werkgeversservicepunten en het UWV als een succesfactor aangemerkt. 

Uit het onderzoek kwam een aantal wensen en behoeften naar voren. Deze zijn omgezet in adviezen. Er zijn drie adviesconcepten uitgewerkt: invoering van een buddysysteem, een inwerkplan op maat en openheid over het in dienst hebben van medewerkers met een arbeidsbeperking. De conclusie van het onderzoek is dat het invoeren van een buddysysteem het meest geschikt bleek. Dit voldoet het meest aan de wensen en behoeften vanuit de hotellerie. 

Projectinformatie

Onderzoekslijn(en)
(Arbeids)participatie
Status
Afgerond
Jaar afgerond
2018

Personen

Onderzoeker(s)/auteurs
Sanne van Gerrevink
Onderzoekers/projectleden

Sanne van Gerrevink

Betrokkenen

Sanne van Gerrevink, student
DSiN (Minne Bakker), opdrachtgever

Saxion Hogescholen, locatie Deventer, opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 
Eerste examinator: Dhr. E. Pakkert.
Tweede examinator: Dhr. J. Poth

Contact

Minne Bakker
mi.bakker@vumc.nl

Downloads