Inclusieve stad of gemeente

Een inclusieve stad of gemeente is een stad(sdeel) of gemeente, waarin mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk, zintuiglijk of psychisch), net als andere mensen, vanzelfsprekend deel uit maken van de samenleving. In een inclusieve gemeenschap delen de bewoners gemeenschappelijke inclusieve waarden, die hun vertaling krijgen in de gemeenschapsopbouw. In een inclusieve stad zijn mensen met een beperking  dan ook op alle niveaus in de samenleving betrokken en zijn ze ook co-producent van diezelfde samenleving. Een inclusieve stad of gemeente gaat uit van diversiteit, eigen regie/zeggenschap voor iedereen en goede ondersteuning voor wie dat nodig heeft. De inclusieve stad of gemeente draagt daarmee bij aan de kwaliteit van bestaan van alle bewoners.

Kenmerken van een inclusieve stad

Een inclusieve stad kent een

  • inclusieve cultuur. Dit uit zich in inclusieve waarden, in de gemeenschapsopbouw, en in een gezamenlijkheid in denken en doen;
  • inclusief beleid. Ontwikkelen van een gemeenschap voor allen en het organiseren van steun voor diversiteit;
  • inclusieve praktijk. Een praktijk waarin ieders hulpbronnen en die van de lokale gemeenschap worden gemobiliseerd d.m.v. de juiste ondersteuning en waarin participatie op alle niveau’s plaatsvindt.

Voorwaarden voor een inclusieve stad of gemeente

In een inclusieve stad of gemeente zal op de verschillende levensterreinen, zoals wonen, werken en leren aandacht moeten zijn voor:

  • Relaties: de context waarin mensen met beperkingen functioneren, de gemeenschap;
  • Structuren: de organisatie van de lokale samenleving;
  • Ondersteuningsvormen: ondersteunen en mobiliseren van ieders hulpbronnen en die van de lokale gemeenschap en het organiseren van participatie.