Met z'n allen de straat op!

Summary

Summary

Met z’n allen de straat op!

Ervaringsdeskundigen adviseren over hun gebruik van de publieke ruimte met als doel Rechtvaardige gemeenten met inclusieve openbare ruimten in het licht van het VN-verdrag Handicap.

De meningen van en kennis bij mensen met een beperking over het rechtvaardig gebruik van de openbare ruimte klinkt op lokaal niveau gedempt. Dat geluid wil dit project versterken. De behoefte daaraan komt voort uit de signalen die lokale groepen mensen met een beperking uitzenden. De vier betrokken gemeenten spraken uit dat zij gevraagde en ongevraagde adviezen van de lokale groepen op prijs stellen.        

Vier bestaande groepen van ieder 32 à 40 mensen met een beperking gaan lokaal aan de slag. Tezamen garanderen zij diversiteit; ze bestaan uit vertegenwoordigers van allochtone vrouwen (Utrecht), ouderen in een kwetsbare fase van hun leven (Nijmegen), mensen met eender welke beperking (West-Betuwe), mensen met een beperking van diverse etnische herkomst (Almere). In Town hall bijeenkomsten worden 400 vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen aangesproken op hun bijdrage aan oplossingen.    

Wij sporen werkende principes op om op lokaal niveau belanghebbende partijen te bewegen de mogelijkheden om iedereen naar eigen wens gebruik te laten maken van de openbare ruimte. Kernwaarde is ‘verandering door ons met de door ons gewenste ondersteuning’.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de projectleider Edwin Luitzen de Vos (06 212 27 481) of onderzoeker Sofie Sergeant (06 196 89 310).

Een en ander is uiterst handzaam terug te vinden in twee publicaties:

- Edwin Buitelaar: Vier perspectieven op de rechtvaardige stad. Trancity*Valiz. (in totaal 55 pagina’s) https://trancity.nl/boeken/maximaal-gelijk-voldoende-vrij.html

- Simon Franke, Wouter Veldhuis: Verkenning van de rechtvaardige stad. Trancity*Valiz (in totaal 71 pagina’s) https://trancity.nl/boeken/verkenning-van-de-rechtvaardige-stad.html

Objective

Aim

De doelstelling van het project is om concrete, het betreden van de publieke ruimte bevorderende acties en werkende principes op het spoor te komen om op lokaal niveau belanghebbende partijen te adviseren over de mogelijkheden om iedereen naar eigen wens gebruik te laten maken van de publieke ruimte.

De verantwoordelijke partijen voor het beheer van de publieke ruimte worden in (een) openbare bijeenkomst(en) bevraagd op hun bijdrage aan de oplossingen voor de bevindingen.

Onderzoeksvragen

  1. Welke factoren faciliteren dan wel verhinderen mensen met en zonder een beperking om de publieke ruimte te betreden?
  2. In welke mate wordt het betreden van de publieke ruimte voor mensen met een beperking gefaciliteerd dan wel verhinderd?
  3. Zijn er specifieke plekken in het totaal van de publieke ruimten te lokaliseren die door mensen met een beperking worden opgezocht dan wel gemeden?
  4. Welke veranderingen zal het wegnemen van de getraceerde verhinderingen teweegbrengen voor degenen die op gezette tijden c.q. bepaalde delen van de publieke ruimte mijden?
  5. Op welke manier worden de bevindingen doeltreffend bij de lokale belanghebbende partijen onder de aandacht gebracht en met welke resultaten?
Method

Method

Mensen met en zonder een beperking gaan in vier gemeenten de straat op om nadien gezamenlijk op een gestructureerde en aansprekende manier de beheerders van de publieke ruimte te kunnen adviseren om het rechtvaardig gebruik, de inclusiviteit en de veiligheid van de openbare ruimte te doen toenemen, ten gunste van alle mensen met en zonder een beperking.

Results

Results

Beoogde eindproducten van dit project zijn:

De eindproducten van dit project zijn:

• een eenvoudige, houdbare en elders door mensen met een beperking toepasbare vragenlijst;

• een samenvattend publieksvriendelijk verslag;

• deelrapportages omtrent:

a. de bevindingen;

b. de evaluatie van het identificeren en formuleren van de adviezen;

c. de evaluatie van de bijeenkomsten om de bevindingen recht te doen; de geleerde lessen;

d. de opzet van een verdere uitrol van de bevindingen op meerdere plekken.

• een wetenschappelijk artikel over het project.

• een gemakkelijk verkrijgbaar Printing On Demand boekje (POD).

Project information

Project information

Looptijd project: half december 2020 – half  juni 2021 (zes maanden).

Research line

(Arbeids)participatie

Status

Lopend
People

Researchers / project members

Edwin de Vos, Sofie Sergeant, Alice Schippers, Irene van Helden, Moniek van Daal, Moniek Klabbers, Mieke van Dommelen

People or organisations involved in the project

Hoofdaanvrager: Stichting In Samenwerking Met groep Nijmegen (vertegenwoordiger: Moniek van Daal)

Deelnemers aan het project:

* Netwerk Almere (vertegenwoordiger: Edwin Luitzen de Vos)

* Platform Toegankelijk West-Betuwe (vertegenwoordiger: Irene van Helden)

Een door de lokale overheid erkende, zeer gevarieerde groep bewoners met een beperking, woonachtig in de gemeente West-Betuwe, die gevraagde en ongevraagde adviezen geeft aan de lokale overheid.

* Groep Nijmegen – Club Goud (vertegenwoordigers: Moniek Klabbers en Moniek van Daal)

Een stichting met ANBI-status in Nijmegen die met ouderen in een kwetsbare fase van hun leven allerhande culturele en sociale activiteiten realiseert.

* Groep Utrecht – Power by Peers (vertegenwoordiger: Mieke van Dommelen)

Een Utrechtse organisatie waarin je kunt meedoen, meewerken en mee-ondernemen vanuit en met je ervaringsdeskundigheid. 

 

Ondersteuning bij de uitvoering: medewerker DSiN (vertegenwoordiger: Sofie Sergeant)

Bestuurlijk verantwoordelijk: Stg. Disability Studies in Nederland (Alice Schippers)

Penvoerder: Disability Studies in Nederland (vertegenwoordiger: Edwin Luitzen de Vos)

 

Participation of people with disabilities

De kernwaarde van het project laat zich omschrijven als: Nu even alleen door ons met de door ons gewenste ondersteuning. Deze kernwaarde zet een stapje verder dan ‘Niets zonder ons met ons’. Dit project sluit nog beter aan bij eigen regie, empowerment, inclusie en gelijkwaardigheid, dankzij:

a. de concretisering van het ‘door ons’;

b. het laatste woord dat bij mensen met een beperking ligt over de gewenste ondersteuning;

c. de bovenliggende rol die mensen met een beperking innemen in alle fasen van dit project.

Financial partners

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMW.

Contact

Contact

Projectleider Edwin Luitzen de Vos (06 212 27 481) of onderzoeker Sofie Sergeant (06 196 89 310)

Downloads

Downloads

De inhoud van de 4 inspiratiedocumenten is verzameld vanuit een ‘van onderop’ strategie: de inwoners van Almere, Utrecht-Overvecht, West-Betuwe en Nijmegen spreken ons toe en we geven de stemmen en beelden een plek in dit document.

De inhoud is bij elkaar gesprokkeld via talrijke straatgesprekken, één-op-één ontmoetingen, ondersteund door bestaande plaatselijke netwerken en de bijeenkomsten die die netwerken initiëren. In deze gesprekken hanteerden de vraagstellers (inwoners van de gemeentes) de opgestelde topiclijst. Op basis van deze lijst peilden ze naar alledaagse praktijken en ervaringen. We hebben niet gepoogd om het materiaal te ordenen volgens theoretische kaders maar we tonen de veelheid en de diversiteit in de inspiratiedocumenten.

Nadat we in de inspiratiedocumenten de bevindingen van de voetgangers benoemen formuleren we aan het einde van dit inspiratiedocument drie vragen die we teruggeven aan de bewoners van de gemeentes. Hiermee kunnen zij in gesprek gaan met besluitvormers die gaan over de publieke ruimte: onze straten, stoepen, pleinen en parken.

Downloads

Links