Inclusieve stad

Project de Inclusieve Stad

In samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland en de gemeente Almere is in 2012 een meerjarig project de Inclusieve stad gestart. Dit betekent dat (een wijk van) Almere inclusief en toegankelijk ingericht wordt voor alle gebruikers. Door deze inrichting te baseren op resultaten uit onderzoek, worden praktijk, onderzoek en onderwijs aan elkaar gekoppeld. Hierdoor is de stad of de wijk een proeftuin en een voorbeeld voor andere steden en gemeenten.
Begin 2014 is het wetenschappelijk boek Quality of Life and Intellectual Disability: Knowledge Application to other Social and Educational Challenges uitgebracht. Een belangrijk hoofdstuk in het boek gaat over de inclusieve stad Almere. Alice Schippers en Lieke van Heumen van DSiN schreven "The Inclusive City through the Lens of Quality of Life".

Fondsen dragen bij aan de Inclusieve Stad en het Buurtcomité

In Oktober 2013 heeft DSiN een subsidie bijdrage ontvangen voor het organiseren van activiteiten voor de inclusieve stad en het opstarten van een Buurtcomité in 2013/2014.
De fondsen die bijdragen zijn: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Het Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

Werving Buurtcomité

In november 2013 is begonnen met leden werving voor het buurtcomité. Lees hier het persbericht! 

Activiteiten Inclusieve Stad 2013 -2014

Maandag 17 maart 2014

De toekomst van de Integere Inclusieve Stad
Disability Studies in Nederland organiseerde samen met de gemeente Almere op maandag 17 maart  2014 een bijeenkomst over de inclusieve stad. Uitgenodigd waren behalve wetenschappers ook een brede vertegenwoordiging deskundigen, waaronder onderwijsdeskundigen, politici, beleidsuitvoerders en praktijkwerkers (van de gemeente, UWV en maatschappelijke zorg-­‐organisaties) en uiteraard bewoners met en zonder beperking. Centraal stonden de bevindingen van het eerste projectjaar Inclusieve Stad en de transities in het sociaal domein.
Eind 2012 startte Disability Studies in Nederland samen met de gemeente en Hogeschool Windesheim Flevoland het project Inclusieve Stad in De Stripheldenbuurt in Almere-­‐Buiten. Er wordt gewerkt volgens het principe ‘Niets over ons zonder ons’ opdat in de integere samenleving ook de stemmen van mensen met een beperking gehoord worden. Almere heeft de intentie te ‘doen wat nodig is’ bij de transitie van het sociaal domein. Op basis van de project-­‐resultaten werd er gediscussieerd op maandagmiddag 17 maart over de toekomst van de Inclusieve Stad, de beleidsvoorwaarden en de uitvoeringspraktijk.
Lees hier het volledige verslag van deze bijeenkomst. 

presentatie De toekomstige integere inclusieve stad door Edwin de Vos, projectleider inclusieve stad

presentatie Transitie Sociaal Domein in Almere door Wim Schippers, Beleidsadviseur Gemeente Almere, Dienst Sociaal Domein

Vrijdag 13 december 2013

FEEST DER ERKENNING MET BEWONERS VAN DE STRIPHELDENBUURT

Op de derde buurtbijeenkomst van de Inclusieve Stad op 13 december keken we terug op de succesvolle samenkomsten van het afgelopen jaar. Bewoners van de Stripheldenbuurt deelden wensen met elkaar, presenteerden lopende activiteiten en ontwikkelden initiatieven om hun wijk voor iedereen toegankelijk(er) te maken.
Op 13 december werd het (voorlopige) Buurtcomité voor een inclusieve Stripheldenbuurt geinstalleerd. In het nieuwe jaar gaat dit comité de wensen en initiatieven verder uitwerken. Samen met Stichting  Abri, het G- krachten panel en De Creatieve Motor organiseerde DSiN deze bijeenkomst.

Maandag 23 september 2013

Tweede Buurtbijeenkomst Buitengewone Stripheldenbuurt met zijn bewoners!

Op de avond van 23 september werden de mooie voorbeelden en de aandachtspunten bekend gemaakt en bespraken we hoe de buurt daar mee om kan gaan en wie verantwoordelijkheid op zich neemt voor een oplossing. Tevens werd de Daden en Wensenlijsten besproken die bewoners op 17 juni j.l. indienden. Ook werd er een buurtcommissie ingesteld. Deze commissie ziet toe op initiatieven, resultaten en verbeteringen in de buurt. 

Verbindende factor van de avond was ontmoeting en informatie-uitwisseling tussen organisaties en bewoners uit de wijk over lopende activiteiten en initiatieven. 

De bijeenkomst is onderdeel van het project “De inclusieve stad Almere” die als doel heeft de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking te verbeteren. 

- verslag van de buurtbijeenkomst op 23 september  
- verslag van een deelneemster aan de wijkwandeling over de toegankelijkheid van de lijnbussen in de Stripheldenbuurt.

Bijeenkomst "Buitengewone Stripheldenbuurt met de bewoners" op maandagavond 17 juni

Op 17 juni 2013 werd er in de Cartoon in de Stripheldenbuurt i.h.k.v. het project De Inclusieve Stad een buurtbijeenkomst gehouden. Doel van de avond was om lopende activiteiten, wensen en initiatieven te presenteren die verbindend werken voor mensen met en zonder een beperking in de Stripheldenbuurt. Presentaties werden gehouden o.a. door de wijkagent, de gebiedsmanager gemeente Almere, bewoners van de Paladijn, Zephyr, Triade, De Schoor en MEE Ijseloevers. Op de avond werden al afspraken over samenwerking gemaakt. De vervolg bijeenkomst in september staat in het teken van de resultaten van de verbindende initiatieven. 

Het verslag van de bijeenkomst in PDF
De actie & wensen lijst initiatieven in de Stripheldenbuurt in PDF

Als afsluiting van de avond werd er een gedicht van Hein Walter voorgedragen. Speciaal voor deze avond in de Stripheldenbuurt schreef hij het gedicht 'Inclusief'.

Inclusief
Kuifje is geen Downer,
Lucky Luck heeft geen IQ van tachtig,
Wiske is geen krakkemik en Suske

heeft geen krukken nodig om te kunnen lopen.
In strips is iedereen zoals het hoort,
zoals je denkt dat iedereen zou moeten zijn –

Lees hier het hele gedicht!

Foto impressie maandag avond 17 juni 2013:

 

Startbijeenkomst De Inclusieve Stad op vrijdag 15 maart 2013

Om het project te presenteren werd er een openbare bijeenkomst georganiseerd op vrijdag 15 maart j.l. In het zeer drukbezochte Theater de Glasbak opende wethouder Ineke Smidt de bijeenkomst: “Als nieuwe stad loopt Almere wat inclusie betreft voorop. Ik hoop dat dit project een impuls geeft om van Almere een nog inclusievere stad te maken.”

Maatschappelijke organisaties (o.a. Philadelphia, MEE, Humanitas en St. Paladijn), buurtbewoners, mensen met een beperking zelf en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen (o.a. diverse gemeenten, Hogescholen en UWV) deden actief mee aan thematafels over de thema’s wonen, werk & inkomen, inclusieve wijk, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De vragen die uit deze groepen naar boven kwamen, werden voorgelegd aan het discussiepanel bestaande uit Duco Adema (Hogeschool Windesheim Flevoland), Ineke Smidt (wethouder Participatie, zorg en inkomen), Marjan Heidstra (Stichting ABRI), Stefan Mulder (G-krachtpanel), Olaf de Koning (Gebiedsmanager Almere Buiten) en Alice Schippers (DSiN). Een van de vragen die gesteld werd was: “Hoe meng je mensen met en zonder beperkingen zo goed mogelijk met elkaar?" Olaf de Koning weet dat je voor dat mengen de tijd moet nemen. "Om mensen bij elkaar te krijgen moet je ze zo breed mogelijk uitnodigen. Je kunt niet even snel-snel achterhalen wie waar zit.”

De eerste bijeenkomst over Almere als inclusieve stad was een goede aanzet tot meedenken en bewustwording wat er allemaal nodig is voor échte inclusie.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.
3) Vervolgonderzoek Passie en Ondernemerschap in Almere
Tussen 2004-2006 is er explorend onderzoek gedaan naar de kansen van Almerense jongeren met een verstandelijke beperking bij het realiseren van persoonlijke toekomstdromen in reguliere processen binnen de samenleving. Het project ‘ Passie en ondernemerschap in Almere’ wilde aantonen dat mensen met een beperking niet alleen recht hebben op een plaats in de samenleving, maar eveneens een bijdrage kunnen leveren aan die samenleving met behulp van passende ondersteuning.

Zes jaar later vindt er door DSiN een vervolg onderzoek van Passie en Ondernemerschap in Almere plaats. Door middel van interviews en bijeenkomsten met vijf jongeren en hun families wordt er onderzoek gedaan naar hun ervaringen met kwaliteit van leven sinds 2006  op het gebied van onder andere wonen, vriendschap, werken en vrije tijd. Daarnaast wordt gekeken naar de impact van het originele project op deze levensgebieden. Een belangrijk onderdeel van het project is aandacht voor de relaties tussen verschillende betrokkenen en professionals en instanties in de lokale samenleving.
Van de resultaten van het vervolg onderzoek wordt een hoofdstuk geschreven voor een te verschijnen internationaal boek met het thema quality of life. Daarnaast worden de resultaten aangeboden aan een internationaal wetenschappelijk tijdschrift over onderzoek naar praktijken en beleid in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Ook wordt er samen gewerkt met studenten van Hogeschool Windesheim d.m.v. een comakership, er komt een Nederlandstalige onderzoeksrapportage en de resultaten zijn verder besproken en gepresenteerd tijdens de townhall meeting in Almere op 15 maart 2013.

Doel

Dit project heeft tot doel om de leefsituatie van mensen met een beperking te verbeteren, zowel voor het individu als in relatie met de omgeving. Het project draagt bij aan de kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking (onder eigen regie), aan een passende participatie en een inclusieve samenleving. De stad of de wijk wordt structureel aangepast zodat mensen met een beperking er op gelijke wijze deel van uitmaken, net zoals mensen zonder beperking. Ook in de opzet en uitvoering van het project staat vanzelfsprekend voorop dat mensen met beperkingen op allerlei niveaus deelnemen.

Samenwerking

De gemeente Almere streeft in haar beleid naar actief burgerschap, versterking van de eigen kracht in de samenleving, het zoeken van verbinding tussen bewoners en organisaties in de wijken. Diverse initiatieven binnen de gemeente zorgen er al voor dat de stad inclusiever wordt. De organisatie Disability Studies in Nederland (DSiN) is een samenwerking aan gegaan met de gemeente Almere en Hogeschool Windesheim om deze initiatieven te verbinden en daardoor te versterken. Daarnaast doet DSiN onderzoek naar factoren die de ontwikkeling van een inclusieve stad belemmeren of juist stimuleren. 

De koppeling tussen onderwijs en praktijk wordt in Almere gemaakt door de samenwerking met Hogeschool Windesheim Flevoland.  DSiN begeleidt studenten van de Hogeschool in hun comakerships. Studenten helpen mee in de praktijk en doen onderzoek als onderdeel van het project. Daarnaast kunnen zij gastcolleges volgen over het vakgebied disability studies. Een lectoraat Disability Studies op Hogeschool Windesheim Flevoland is in ontwikkeling.